Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 155 [c_tagname] => 高一数学 [c_tag_enname] => sgaoyishuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [71] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 小学语文 > 四年级语文上册,第三单元习作《写观察日记》写作指导+范文赏析

四年级语文上册,第三单元习作《写观察日记》写作指导+范文赏析

小学语文 10-17 浏览量: 分享:
语文的学习绝对不是一日之功,要靠平时的积累。那么小学生怎样才能学好语文呢?三好网小编整理了四年级语文上册,第三单元 习作《写观察日记》写作指导+范文赏析,具体详情如下:

1. 回顾课文,学习方法。

本组课文都写得具体、生动、有趣,知道作者为什么会写得这么有趣吗?

(1)与作者的认真观察分不开;

(2)与作者的长期、连续的观察分不开。


2. 确定对象,认真观察。

我们应该如何去观察呢?

确定自己要观察的事物:在花盆里种几粒种子,观察发芽过程。

观察的法宝:看、听、闻、尝、触、想

(1)看,用眼睛看观察对象有什么变化。

(2)听,用耳朵听观察对象的声音。

(3)闻,用鼻子闻观察对象的气味。

(4)尝,用舌头尝观察对象的味道。

(5)触,感受用身体或者手碰到观察对象时的感觉。

(6)想,看到观察对象的变化大脑想到什么?心中感受到什么?

观察植物,要观察它的干、茎、叶等各部分的特点;要用眼睛仔细观察它的花、茎、叶、枝,对这株植物的各个部分的形状、颜色、姿态作全面的了解。还可用鼻子闻一闻花散发出来的香味。

观察动物,就要观察动物的外形,生活习惯等特点。可以写下观察者当时的想法和心情,如果能附上图画和照片就更好了。


3.认真地进行观察记录。

学会按一定的顺序,有条理地写下观察中的新发现,或是观察中发生的事。


范文

绿豆“变形”记


3月18日  星期一  晴
课堂上郑老师让我们回家写绿豆发芽的观察日记。我迫不及待地找了一个瓶子泡绿豆,心里祈祷豆子能快点长出芽。 
睡觉前我怀着好奇的心情,想看看绿豆是否有改变。我发现豆子居然有了微妙的变化:身体比原来胖了许多,颜色也浅了很多,看上去黄黄的、胖胖的,像个胖小子,可爱极了。


3月19日  星期二  晴
第二天,我回到家一看,豆子身上正中间的部分,裂出了一个小小的口子。在它的附近,看到了一个很小很小的芽,如果不仔细看,很难发现它,这小芽把外面的豆皮撑得有点儿高。


3月20日  星期三  多云
今天我急急忙忙回到家,第一件事就是看一看我的绿豆。那可爱的小绿豆,就像蝉脱去了外衣,露出了嫩嫩的身体。长出的嫩芽,就像那刚出生的小娃娃,伸展着它那细细的、软软的小腿,淘气极了!


3月21日  星期四  小雨
晚上我做完作业,发现豆芽竟然又长了一大截!豆芽长到接近两厘米长,尾部还有一根长长的细线,就像头发。妈妈说:“这就是我们平时吃的绿豆芽,只不过卖豆芽的人要给泡豆子的水里添加一些养料,所以菜市场买的豆芽要比自己泡的豆芽更粗壮一些。”哈哈,原来我的绿豆已经长成了绿豆芽啊!
处处留心皆学问,希望我们能做一个善于观察,爱动脑的好孩子。

点评:小作者是一位非常细心和有耐心的人,回家第一件事就是观察自己的绿豆芽有没有变化,比喻和修辞手法的运用使语句更优美。在作者的细心观察下,我们了解了绿豆芽的成长过程,整体来看是一篇不错的观察日记。


小蝌蚪成长记


3月30日  星期五  晴

今天,我在放学回家的路上买了10只小蝌蚪。回家后,我把它们放进了我家的金鱼缸里。小蝌蚪的身体是黑色的,头部和一粒小黄豆差不多大,尾巴像一条较长的黑丝线。每当我看着它们在水里畅游的样子,总会让我想到音乐符号中的八音符。


4月7日 星期六 阴

一个星期过去了,金鱼缸里的小蝌蚪们尾巴比之前短了很多。我把其中一只小蝌蚪从鱼缸里捞出来放在手上,发现在小蝌蚪尾巴的两边长出了后腿。在我手中的小蝌蚪靠着两只后腿笨拙地跳动着,小蝌蚪的皮肤表面有些滑腻,在它跳动的地方都留下了一道淡淡的水渍。突然,我惊奇地发现小蝌蚪腹部的两侧有东西一动一动的。我立马伸出另一只手把它翻转过来。只见原本应该长出前腿的地方各有一个小黑点。我用指头轻轻地碰了碰这两个黑点,它竟然动了起来,好像是等着破茧而出的蝴蝶,正在奋力挣扎。


4月21日 星期六 晴

   小蝌蚪的尾巴慢慢变短直至消失不见,它的四肢完全长了出来,前腿又细又短,后腿又粗又长,前腿有四个脚趾,后腿有五个脚趾。全身由深黑色变成了浅浅的褐绿色,还长着小黑点,眼睛像小球似的凸在脑袋上,沿着玻璃缸壁往上蹿,可爱极了。

经过一段时间的观察,我完全了解了小蝌蚪变成青蛙的全过程。后来,妈妈告诉我青蛙是益虫,我便和妈妈一起将青蛙放回了池塘。

点评:小作者观察十分细致,详细地描写了蝌蚪变成青蛙的过程,即长出后腿→长出前腿→尾巴变短→长出脚趾→全身皮肤发生变化。习作中多处运用比喻的修辞手法,动词的运用也比较精准。观察绿豆发芽过程


2018 年9月19日 星期三 晴
今天上午我们学完叶圣陶老先生的作品《爬山虎的脚》,学完后,老师叫我们回家泡点绿豆,每天观察绿豆的生长过程。
我回到家,第一件事就是让妈妈给我准备一些绿豆,妈妈拿了十几颗给我,问:“要这么多绿豆干什么?”我回答说:“老师给我们布置的任务,泡绿豆写观察日记呢!”
我先把十颗绿豆放在一个透明的杯子里,因为透明的杯子更容易观察绿豆的成长过程。然后,我在杯子里倒了一点水,妈妈告诉我,水刚好浸过绿豆,让绿豆保持湿润就可以了。最后,我还在杯子上盖了一块厚布。希望我的绿豆健康成长,能够快点发出小芽!


2018 年9月21日 星期五 晴
清晨,当第一声鸟叫透过绿色的窗帘传入我的耳中时,我突然想起了我的绿豆。我一个鲤鱼打挺坐了起来,去看我的绿豆发芽了没。
我给绿豆换过水,突然发现有三颗绿豆伸出了嫩嫩的“小手”,像一个个小烟斗一样,我兴奋极了!仔细看看其他绿豆,它们的肚子鼓得圆圆的,有几颗绿豆不小心都把衣服撑破了,好玩极了! 妈妈对我说:“要按时换水呀!”我调皮地说:“是,妈妈大人。”我话音刚落,妈妈就大笑起来。这些小绿豆在我们的欢声笑语中,似乎长得更快了。


2018 年9月22日 星期六 晴
第三天到了,我已经迫不及待地要看看绿豆变成什么样子了,我把给绿豆盖的“被子”掀起来一看,绿豆芽变成长长的了。这次不像小烟斗,像小蝌蚪了,因为它的“尾巴”又长长了。
长长了的芽在它们的“妈妈”的怀抱里慢慢生长。可是,调皮的芽宝宝把它们的妈妈搞得多么痛苦——肚子都开了,但是我想:绿豆妈妈肯定会很开心,因为芽宝宝又长大了。

总评:本文作者以连续日记的形式,认真记录了绿豆发芽的过程,记录了作者在绿豆发芽不同阶段的心情。作者观察细致、记录完整。


观察鸡下蛋


10月25日星期一晴
张伯伯家养了很多母鸡。今天爸爸带我去他家玩,使我有幸观察到母鸡下蛋的全过程。
我见他家的老母鸡在下蛋前,总是围着下蛋的窝不安地“咕咕”直叫,觉得完全放心时,才张开翅膀“噗楞”飞进窝里,安静地趴在松软的草窝中。
一会儿,母鸡全身的毛抖动起来,脖子也缩了进去,又过了一会儿,母鸡突然站了起来,我以为蛋已经下出来了,便悄悄地凑到前面看,没想到窝里却是空的。我正在奇怪,只见母鸡的翅膀架了起来,脖子也伸了出来,鸡冠子也涨红了。它睁大了眼睛,两腿半蹲,整个身子前高后低。原来叉开的翅膀又夹紧了,看上去很吃力。就在这一瞬间,母鸡后半身往后一坠,一个滚圆的大鸡蛋就落在鸡窝里了。接着,老母鸡用爪子把刚下的蛋拨到肚子底下“掩护”好,生怕谁抢走似的。同时,它不断地把身边的草叼着往身后扔。它蹲了一会儿,觉得平安无事了,才肯轻松地离开鸡窝“咯咯嗒,咯咯嗒”地唱起来。
我捡起热乎乎的鸡蛋,心想:看来鸡下蛋也不容易呀!

总评:这篇日记记录了母鸡下蛋的全过程,小作者观察仔细,描写具体生动,尤其是动词的运用相当准确,“抖动”、“缩”、“架”、“伸”、“涨”、“半蹲”、“夹”、“坠”、“拨”等,写得多么传神啊!


青蒜成长日记

2019年10月12日星期二晴
今天,我和妈妈吃完午饭后,就从阳台的柜子里拿
出一个花盆,到外面去找些泥土,然后把它放入花盆里。我们先从口袋里拿出几个蒜头,把它们一个个有序地插入花盆里,在适当地浇了些水。中午,我把种好了的蒜头放到教室后面的地上,我暗暗祈祷着,大蒜你啥时候能长大呢,我真想看看你长大的样子。


2019年10月20日星期三晴
一个星期过去了,我到教室后面观察我种下的大蒜。我惊奇地发现,大蒜的中间长出了黄绿色的小苗,绿色与黄色搭配起来,真是美丽极了!于是,我拿来尺子量了一下,哇,原来蒜苗已经长了5厘米高了。看到这些长高的小苗,我心里充满了成就感。

2019年11月9日星期二晴
上午,我又到教室后面来看自己种的大蒜,发现他已经有一根木筷那么高了。我迫不急待地拿出直尺量一量,是28厘米。我高兴极了,连忙再把它浇一些水,晒一晒太阳。在太阳的映照,大蒜显得更精神了。
我对大蒜说:“大蒜,大蒜,你在这么好的环境下,快快成长吧。

总评:这篇文章,小作者观察仔细,对青蒜成长的过程进行了详细的描写。细腻的描写让我们清晰的了解了青蒜的成长历程。尤其是对青蒜的外形叙述具体。是一篇较好的观察日记。


小葱成长记


我家的阳台上种了三盆小葱,一盆刚种下,一盆已开始冒出青绿的小芽儿,还有一盆我今天比了一下,嗯,有铅笔那么高了。
说起这些小葱的来历呀,它们都是外婆从家乡带过来的,是一些像蒜瓣儿那样的“干葱头”。它们是怎样长成青青翠翠的小葱的呢?别急,我呀,这些天都陪着可爱的小葱一起成长呢!
首先,外婆把一颗颗“干葱头”分成一瓣一瓣的,插进已经松好的泥土里,然后给它们浇上一点水就可以了。外婆说并不难的,但是因为我们家住在六楼,阳光比较充足,所以每天早晚都要给它们浇一次水。而后外婆笑咪咪地说:“就把这个任务交给你啦!”我高兴地拍着手回应:“好好,我一定会照顾好它们的!”
过了几天,我像平时一样去给小葱浇水,呀,有几颗冒出了尖尖的绿芽儿,好可爱啊!晚上吃过饭后,我拉上妈妈一起去看长出来的小葱,妈妈开玩笑地说它们就像我一样在一天天长大呢!哈哈!
现在,第一盆种下的小葱长得可茂盛了,每天放学回家,我第一件事就是跑去看看它们,抚摸一下它们,还陪它们说说话,真是太有趣了!

总评:小葱的成长又何尝不是“我”的成长呢?需要松土,浇水,接受阳光的沐浴。妈妈的话说的非常好,说“就像我一样在天天长大”,立意浅显而耐人寻味,富有哲理。


我家的扁豆

9月5日 晴
今天,妈妈给我带回一粒扁豆小种子,我高兴极了,心想:太好了,我可以种扁豆了。立刻,我找来一个精致的花盆,从院子里挖些泥土放进去,然后让这个“文弱的小姑娘”在盆子定居下来了。从此,我的希望和种子一块生根发芽。每天,我两只眼睛都会盯着花盆,心里暗暗祈祷:快快长大吧,长多多的扁豆给我吃噢。


9月20日 晴
一早,我打开窗户,惊奇地发现花盆里的小姑娘透出了小脑袋,还带着晶莹剔透的小露珠呢。嘿,小家伙,正努力地往上长啦。


9月26日 晴
6点,我爬起床,打开窗户呼吸新鲜空气,顺便看一下小姑娘长大没。一打开,我惊讶地发现细嫩的小苗长出5片嫩绿的叶子,还有细丝样的藤。虽然藤只有一点点,但我还是精神大振。我能想象出明天这藤会爬上阳台顶端,长出很多扁豆。多么让我期待啊。


10月8日 晴
我们外出几天了。一回家,我就迫不及待打开窗户。啊,小姑娘已长成大姑娘了,藤顺着阳台柱子长到阳台顶了,叶子稀稀拉拉的开满了那根柱子。最好看的是那紫红色的花,姹紫嫣红,在绿叶的衬托下煞是好看。啊,居然那根藤上还长了5个小小扁豆。我连忙把妈妈喊过来。妈妈看了看,笑着说:“再过几天,这些花都会变成扁豆,我们就有一盘子扁豆吃喽”。我高兴地跳起来,边跳边说:“谁种谁摘噢。”


总评:这篇观察日记写得很不错。感受到小作者是一个有心人,如“花盆里的小姑娘透出了小脑袋,还带着晶莹剔透的小露珠”这句写得就很好,观察细致入微。同时作者还注意随时书写自己的感受,比如“精神大振”,“迫不及待”等词的使用将作者对扁豆成长的期待写得淋漓尽致。

声明:本文来源于网络,如有侵权,请及时联系我们删除。

 

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目