Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 中考报考 > 新|2020年全国各地中考,广东各市区中考录取分数线公布!

新|2020年全国各地中考,广东各市区中考录取分数线公布!

中考报考 08-05 浏览量: 分享:
2020年全国各地中考录取分数线陆续放榜,三好网小编第一时间整理了广东各市区中考录取分数线,快来看看你能上哪所学校吧!
 
广东
清远:
 
清远市教育局发布消息,经研究:2020年清远市普通高中学校高一新生录取最低控制分数线为350分。

 
东莞市
 
2020年东莞市第一批高中阶段
学校录取分数线通告

东莞市2020年高中阶段学校招生录取工作于日前开始,列入第一批录取的公办普通高中、民办普通高中(含公费生、自费生和国际班)的最低录取分数线和排位录取条件已划定。
根据志愿顺序,按照综合素质评价等级和学业考试成绩从高分到低分录取,本批次学校的最低录取分数线见附表。
东莞中学、东莞中学松山湖学校、东莞市第一中学、东莞实验中学、东莞高级中学等五所学校名额分配到校的最低分数不得低于本校面向全市招收本市户籍考生的最低录取分数线50分,东莞外国语学校自主招生的最低分数不得低于本校面向全市招收本市户籍考生的最低录取分数线50分。


梅州市
2020年广东梅州中考普通高中一批录取分数线:


肇庆市
 中考网整理了关于2020年广东肇庆中考高中阶段招生录取分数线 ,希望对同学们有所帮助,仅供参考。
 8月5日,2020年肇庆市高中阶段学校招生录取分数线发布,各类中学的具体分数线如下:

 广东肇庆中学高一招生录取分数线:

 (一)端州区普通正取生录取分数线:端州区考生第一志愿填报广东肇庆中学,学业考试总分645.4分以上(含645.4分),并且综合素质五项(道德品质、英语口语、科学实验操作、信息技术、生物和地理)评价考试至少有两个A级,且道德品质必须B级以上(含B级)。

 (二)端州区“指标到校”生录取最低控制分数线:端州区考生第一志愿填报广东肇庆中学,学业考试总分615.4分以上(含615.4分),由各中学按成绩、志愿及“指标到校”数从高分到低分推荐择优录取,并具备以下条件:

 1.取得肇庆中考报考资格。

 2.必须具有所在初中学校3年完整学籍的应届毕业生,且参加肇庆市2020年高中阶段学校招生考试。

 3.综合素质五项(道德品质、英语口语、科学实验操作、信息技术、生物和地理)评价考试中至少两个A级,且都在C级以上(含C级),其中道德品质必须达到A级。

 (三)肇庆中学大旺实验学校录取分数线: 622.0分(含622.0分)。

 (四)其他县(市、区)普通正取生录取分数线:道德品质A以上,且第一志愿填报广东肇庆中学,各县(市、区)的分数线如下:

 1.鼎湖区:646.5分(含646.5分)。

 2.高要区:646.7分(含646.7分)。

 3.四会市:670.0分(含670.0分)。

 4.广宁县:646.6分(含646.6分)。

 5.德庆县:648.0分(含648.0分)。

 6.封开县:646.2分(含646.2分)。

 7.怀集县:646.8分(含646.8分)。

 8.高新区:650.3分(含650.3分)。

 肇庆宣卿中学高一招生录取分数线:637.3分(含637.3分)。

 肇庆市第一中学高一招生录取分数线:

 (一)普通正取生录取分数线:端州区考生第一志愿报肇庆市第一中学,学业考试总分613.0分以上(含613.0分),并且综合素质五项(道德品质、英语口语、科学实验操作、信息技术、生物和地理)评价考试至少两个A级,道德品质必须B级以上(含B级),且都在C级以上(含C级)。

 (二)“指标到校”生录取最低控制分数线:学业考试总分583.0分以上(含583.0分),由各中学按成绩、志愿及“指标到校”数从高分到低分推荐择优录取。

 肇庆市端州中学高一招生录取分数线:

 (一)普通正取生录取分数线:端州区考生平行志愿顺序报肇庆市端州中学,学业考试总分525.1分以上(含525.1分),并且综合素质五项(道德品质、英语口语、科学实验操作、信息技术、生物和地理)评价考试至少有两个B级;

 (二)“指标到校”生录取最低控制分数线:学业考试总分495.1分以上(含495.1分),由各中学按成绩、志愿及“指标到校”数从高分到低分推荐择优录取。

 肇庆市第一中学、端州中学“指标到校”生条件

 (一)肇庆市端州区属学校应届初中毕业生,并且是经学籍管理部门正式注册的学生。

 (二)综合素质五项(道德品质、英语口语、科学实验操作、信息技术、生物和地理)评价考试,道德品质评价必须为A级,其余各项评价不能有D级。

 (三)在校学习期间无违法行为,无被学校纪律处分记录。
 (四)初中毕业前必须在端州辖区内同一所中学连续入读2学年以上(出具证明证实是随军调动或干部正常调动入本区的子女除外)。

 普通高中招生端州区考生平行志愿各校录取分数线

 普通高中招生录取,综合素质五项(道德品质、英语口语、科学实验操作、信息技术、生物和地理)评价考试至少有两个B级;并且学业考试总分达到录取学校分数以上。

 (一)肇庆市第六中学:学业考试总分553.5分以上(含553.5分)。

 (二)肇庆市百花中学:学业考试总分470.0分以上(含470.0分)。

 民办(民办机制)学校高中录取分数线

 (一)肇庆市加美学校:学业考试总分580.0分以上(含580.0分)。

 (二)肇庆学院附属中学:学业考试总分593.0分以上(含593.0分)。

 (三)肇庆市外国语学校:学业考试总分593.0分以上(含593.0分)。

 (四)其他各类中等职业学校由学校按考生志愿择优录取。

 

    四会市

 一、四会中学

 1、普通生:正取生548.3分;指标生518.3分;

 2、艺体生:439.1分,术科校测合格;

 二、华侨中学

 1、普通生:正取生469.1分;指标生439.1分;

 2、艺体生:419.1分,术科校测合格;

 三、北大公学肇庆实验学校

 普通生:419.1分。

 高中阶段各类学校录取时间

 肇庆中学、肇庆市第一中学、肇庆宣卿中学:8月5日至10日;

 其他各类中学:8月10日至17日。

 注意:各类中学须对被录取考生逐一告知报到注册时间,被录取新生必须在规定注册时间内凭录取通知书完成报到注册,对未经申请批准延迟注册的,将不予保留学位。

 端州区教育局温馨提示,请广大家长要擦亮眼睛,端州区按照相关规定已取消择校费、借读费和任何形式与入学挂钩的赞助费,不要相信这些以各种名义实行诈骗行为的“招生中介”,切勿因一时的“投机取巧”造成人财两空的局面。
 

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目