Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 中考方法 > 初中知识怎样记忆最有效? 各学科记忆法宝!

初中知识怎样记忆最有效? 各学科记忆法宝!

中考方法 05-30 浏览量: 分享:
很多同学问怎样可以快速的记住单词?文言文怎么记啊?实在是太难了。今天,三好网小编归纳整理的适用于各个科目的一些记忆小窍门,分享给同学们,详情如下:
 
 


各科记忆法宝

 语文   

1、提纲挈领法

古人云:“举一纲而万目张”文章的“纲”便是文章的脉络,而文章的脉络又体现着作者的写作思路。所以,背诵课文时,一定要根据作者的写作思路和行文顺序顺藤摸瓜,由句到段,由段到篇,前勾后连,上递下接,环环紧扣,连绵不断。这样,不但背得快,而且记得牢。

2、听录音背诵法

生理学家认为,让视觉和听觉共同参与记忆,要比单用视觉和听觉,提高记忆效果30%—40%,这种记忆方法被称为“协同记忆法”。根据这一理论,在练习背诵时,可适当播放课文录音,边读课文,边听录音,从而形成记忆信息的双向刺激,以强化记忆效果。

3、三步记忆法

第一步是抓住文章的思想用脑默记;第二步是闭目回忆,实在回忆不起来时,就“偷看”一下;第三步是迅速反复,多次诵读。


 英 语 

英语最重要的就是抓语法知识和单词。

1、背诵单词、搭配

背诵单词最好用的方法就是通过音标记单词。其实,每个字母的发音就那么几种,只要熟练音标和字母在单词中常见的发音,就可以在听到一个单词,将它拼写下来。至于搭配,最好的办法就是放到句子里。比如说动词搭配,只要造一个简单的句子,多读几遍,就能记住了。

2、了解、记住语法

语法算是学习英语过程中比较难,但又非常关键的一项。最基础的就是了解主谓宾结构。简单句中有主谓宾,复杂句中同样有,只不过就是主语或者宾语可能变成了从句,加了定语修饰或是名词性从句作解释,当然二者也可能变成动名词 doing 形式或不定式 to do 形式。定语从句和名词性从句有一个固定的形式,需要背诵。而动词要掌握的是时态的问题,这也就牵扯出了虚拟语气。其实,了解了句子成分,背诵了一些固定句型,语法也就没那么难。

3、背诵作文范例和典型句式

背诵范文时,要了解句型和行文思路。可以对每一篇作文都画一个流程图,了解思路,然后在流程图中,标明作文中用到比较好的句型,然后在自己写作的时候,尝试用上这些句型。值得注意的是,要充分了解这些句型的用法和意思,不要生搬硬套。


 政 史 

这种纲要性很强的学科,在复习前要列好一个周密的复习计划,循序渐进,不急不躁。童鞋们可以从以下几点做起:

1、关键点法

这个关键分为“点、面、体”,要了解学科的规律在哪里。比如,梳理出历史事件中的时间、地点、事情的经过、性质、影响、如何定性。

2、“手脑口并用”法

所谓“手脑口并用”,就是边用脑子记,边用手写,边用口念,三者齐动来记忆。“手脑口并用”记忆法不仅使记忆扎实牢固,而且由于平时手写口念数遍,答题时便“顺路”了,能收到快而准确的效果,更能避免错别字。

3、实际训练法

自觉、主动把所学内容用于现实生活之中,通过理论联系实际来理解和记忆。例如,“1995年冬季我国农村集中精力大搞农田基本建设”可以用抓主要矛盾的原理加以解释;又如,“在我国现阶段允许一部分人先富起来,最终达到共同富裕”可以用质量互变规律来解释。

4、“删繁就简”法

首先,要牢记每一个题的开头部分,这对记忆全题至关重要。许多童鞋在考试答题时只要知道了开头,全题也就知道了。其次,“删繁就简”强化记忆要点和关键词,以此带动整个题的记忆。例如,“主次矛盾的关系”和“矛盾主次方面的关系”问题,可这样区别记忆:前者讲的是在众多矛盾中,一个矛盾为主,其余矛盾为次;而后者讲的是一个矛盾中有两个方面,一个为主要方面,另一个为次要方面。

5、编“顺口溜”法

把一些哲学内容编成朗朗上口的“顺口溜”来记忆。如可这样记忆“物质和意识的关系”:“世界现象是,物质和意识,物质为第一,意识居于次,物质决定意识,意识反作用于物质,世界虽多样,本质是统一,统一于什么?回答是物质”。


 理 科 

理科对知识的考察灵活多变,很难在试卷上发现曾经做过的题目。备考看似无从下手,但只要做好以下两点,就能取得好成绩。

1、梳理知识树形图

教科书上涉及的知识点是出题的蓝本,一张好的试卷会覆盖到每个章节、每个知识点的考察,只要能梳理好每个章节的知识点考点,并熟练掌握对应的方法技巧,高分自然很轻松。童鞋们可以根据课上的笔记,先列出章节大标题,再慢慢补全每一个知识点,最后总结每个知识点对应的方法和技巧。平时在学习的过程中如果能坚持总结梳理,会消化吸收得更好。

2、综合和模拟

如果平时没有接触过压轴题难度,在考场上解决出来的可能就很渺茫。童鞋们不妨在考前选择一些综合练习,熟悉综合题的出题套路、难度及了解对策。


从时间角度讲

1. 瞬时记忆法。也就是在接触识记材料的一瞬间,同时有意识地记忆。我们可以做这样一个实验:把一则材料读给同学们听,预先告诉他们只要听听就行了不必记,听完后看看他们记住了多少内容;再拿同等难度的材料来读,预先则告诉他们听完立即要求复述,然后看他们记住了多少内容。你会发现,后者记住的内容远远超过前者,这里就充分体现着有意识的瞬时记忆的效果。

2. 即时记忆法。老师每讲完一个要点,即在脑子里迅速回忆一遍;每节课下来,即用一至三分钟时间在脑子里将有关内容回顾一遍;每天晚上临睡前,将一天学的主要内容及重要细节“过电影”,想不起来、没记准的,立即再看看;第二天早上醒来,立即回忆头天晚上记的内容,想不起来的再看看。如此即时、反复记忆,效果极佳,一旦养成习惯,将受益终生。

3. 间隔记忆法。每隔三四天或一周、一个月,集中复习有关材料,查  漏补缺、强化巩固。 

4. 大块时间记忆法。能自由支配的时间较多、较集中时使用,比如自习课、晚上、休息日、考前复习阶段等。

5. 零碎时间记忆法,即见缝插针法。如吃饭前后,散步时,乘车、排队、等人的时候,都可有意识地追忆识记材料。

6. 最佳时间记忆法。许多人以为早晨是最佳记忆时间,一点不错。而事实上不少人晚上的思维也很活跃,记忆效果很好。还有黄昏时分,在幽雅清净的花园里,记忆也会特别有效。寻找尽量多的最佳时间去积极识记,正是很多优秀学生的特点。 


从空间角度讲

主要是空间转移记忆法。

在学校,教室、阅览室、宿舍、操场、花园,只要不是上课时间,都可以通过转移学习地点的方式来调节情绪,提高记忆效率。若在校外,则可以选择离家近的清静地方,一条石凳、一处台阶、一方草坪、一片树阴,还有其他能让你放松的处所,都可以成为你记忆的天堂。

上大学时甚至还曾看到,一位政治系的高才生跑到鞋匠铺里,半躺在床上,拿着书喃喃自语。只因那个鞋匠很随和、风趣,他喜欢那里,能在那里忘乎所以地背书。当然,转移空间后很容易分心,因此需要培养很强的自制能力,将注意力高度集中在记忆材料上。 


从姿势角度讲

1.独坐记忆法。这种姿势相对稳定,是最常规的方式,好处是有利于保持注意力。但时间过长很容易疲劳,因此必须适当调整:伸伸懒腰、打打哈欠、做做深呼吸,或者站起来活动活动,都有助于消除疲劳,增进记忆。

2.散步记忆法。如果学校离家比较近,最好走路上下学,而且留出充足的时间在路上,让“赶路”变成“散步”。迈着轻松的步子,带着雀跃的心情,回想刚刚学到的识记材料。如果手中拿着相应的书、笔记、卡片等,能随时看看,效果更好。若不愿在路上如此“招眼”,路上可以只回想,等到家或到校后再看,及时查漏补缺。

3.踱步记忆法。不管是在自己的书房还是在户外,不一定只是坐着记忆。可以站起来,小范围来回踱步,这样既有利于活动身体各关节部位,更有利于活跃大脑思维。

4.躺卧记忆法。身体已经困倦,头脑还比较清醒的时候,躺下来,或仰或附、俯仰交替,让身体尽量舒适,大脑则一刻不停地回想,偶尔瞥一眼材料作为提示、印证。多年前黑龙江一位高考理科状元在一篇谈学习经验的文章里也推荐了这种方法,他戏称之为“运筹帷幄”法。当然,为保护视力起见,此法仅限于复习巩固有关知识,不适合接触新的记忆材料,以免给眼球带来过重负担。


从联想的角度讲

1.文字画面转化法。由眼前文字联想到具体画面,让识记材料一下子鲜活起来,记起来就容易得多,印象也深刻得多。

2.由此及彼法。由一个材料联想到另一个相似、相关、相反的材料,彼此引发记忆。 

3.举一反三法,也可叫膨胀法。由一个材料联想到多个材料,类似于“将薄书读厚”。

4.撮要法,也叫凝缩法。先分析枝干,归纳整理出要点,记住了要点,其他内容也会跟着想起来了,类似于“将厚书读薄”。


从具体手段讲

1.读记法,即边读边记。可以大声读记,李阳《疯狂英语》也极力倡导这种方法,好处是增加肺活量,调动全身心参与,适宜于早晨读记;也可以小声读记,好处是保护嗓子,适宜于较长时间的记忆;还可以默默读记,好处是保护嗓子,还不影响他人。三种读法交替使用,实现优势互补,效果更佳。

2.写划法。边读记,边用笔在纸上写写划划,或用手指在纸上、桌上、空中写写划划。动手的过程,更好地牵动了大脑的活动,效果极为明显。

3.听记法。听老师讲、同学念或背,利用录音机、复读机等,边听边记,充分发挥听力作用。 

4.吟唱法。类似于古人吟诵诗文,哼唱自己喜欢的曲调,或自编的小调,将识记材料变成歌词一并哼出来,使记忆活动有了韵律、美感,效果自然非同一般。

5.提问讨论法。这种方法,会使尚未扎根的记忆和没有自信的记忆,经由交谈、提示而变成确实的记忆,固定在脑海里。但不可对这种方法有太强的依赖性,否则离了合作者就不能较好地独立记忆了。 

6.冥想法。如佛家讲的“坐禅”,我更喜欢称它为“进入气功状态”。省却一切动作,摒弃一切杂念,一心一意在脑子里“过电影”,将有关内容从头到尾、仔仔细细地回忆一遍又一遍。

7.强刺激记忆法。具有震撼力的记忆是最不容易忘记的,把所要记忆的事物,造成一种能发生震撼的效果,便能牢牢地记在脑海中。

8.提示法。多功能笔记本、卡片甚至小纸条等,随时提示,有益于准确、快速、方便地识记。


从提示的内容看

1.文字提示法。可以首字提示、要点提示、易错易忘易混处提示,借寥寥数字数语,唤起对相关内容的记忆。

2.列表法。将材料分类整理,列成表格,可以一目了然。表格一般力求简单,使识记变得轻松。

3.图示法。借助箭头、连线、图形帮助记忆。根据需要,可以画成流水形、扇形、树形、辐射形、多角形、地图形、金字塔形、多级扇形、复合形、交叉勾连形等等。提到其中的树形,很容易想到魏书生老师画的著名的“语文知识树”,那简直是可以申请专利的智慧成果,是一棵枝繁叶茂的“参天大树”。我们平时也可以就许多或简单或复杂的识记材料,根据其从属关系,画出各种各样的“小树”,千千万万棵小树可以组合成记忆的森林,那是很壮观的。 

综本文内容综合来源于初中生学习,三好网小编编辑,如有侵权,请及时联系删除。

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目