Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 三好资讯 > 在线学习好老师是关键 三好网以优质师资教研实力提升在线教学品效

在线学习好老师是关键 三好网以优质师资教研实力提升在线教学品效

三好资讯 11-27 浏览量: 分享:
2020年高考报名现场确认在全国各地逐渐开始,也标志着改制之后的新高考正式走来。教育政策的改革,也让家长对教育重视程度不断提升,在线学习的方式逐渐被越来越多学生选择。随着市场的成熟,在线教育也回归教育本质,进入到教学质量和服务质量地比拼,对在线教育机构的师资和教研实力提出了更高的要求。

“在线教育是一场马拉松,好老师是在线教育效果保证的关键,在线教育应利用技术放大好老师价值。”三好网总裁余敏认为,优质的教师资源是在线教育提供高品质服务和增加行业竞争力的保障。三好网一直以教育发展规律为核心,从学生的角度去发现和解决问题,通过新技术赋能好老师提升在线课堂的教学和学习效率,借助个性化教学方式来培养学习兴趣,让学生爱上学习。以精细化运营保障发展与服务水平持平,打磨好单位经济模型保证高品质服务,并借助互联网打破地域限制,让优质教育资源下沉至更等多的三四线城市,为更多学生提供有价值服务。

好老师+优质教研让在线学习有保障

教师资源不足是困扰整个K12教育培训行业的难题,其中好老师的数量更是短缺。对于优质教师资源,余敏表示,目前三好网主要从头部优质教师开拓和利用技术赋能提高人效两方面解决。三好网成立了培训教师的交流沟通平台——教师帮俱乐部,汇聚了全国的专职培训教师,注册人数达数十万,为三好网提供了优质教师的开拓渠道。此外三好网通过“AI+大数据+脑科学”建立自己的“教育系统”,利用科技来解放老师的时间,提高老师的效率。备课是老师最头疼的事情,通过AI和大数据技术三好网帮助老师智能生成教案,能够节省1/3的时间,让老师有更多的时间能够投入到教学之中。
 
除了优质师资的开拓和培养以外,三好网还专注教研工作,通过教辅结合方式帮助学生更好的学习。三好网旗下的华育未来教育研究院拥有非常强大的教研力量,其发布的《985核心密卷》曾多次押中高考原题,其中,2018年押中高考九学科真题460分,2017年押中高考九学科真题98分,仅全国I卷数学单科就押中53分,堪称“神预测”,深受广大学生家长的信赖与好评。
 
2019年6月,三好网旗下北京华育未来教育研究院联合北京教育出版社,共同推出全新的高中教辅系列产品《例题演绎》,以高中教材上的例题和教师在教学实践中补充的例题为切入点,通过例题变式、拓展引导学生由例及类、触类旁通是提高教学效果的重要方法。

据了解,《例题演绎》拥有同步性、综合性、针对性、必要性四个特点。保证知识点没有“后挂”现象,试题符合学生当时阶段的学习要求,保证能力测试有梯度。以教材例题为母体,进行相应的变相拓展,根绝课程指导充分考虑考察的学习性和规律性,是教材内容的有效补充。

沉浸式学习体验培养兴趣爱上学习

学习不是一件立竿见影的事情,需要一定时间的积累才能看到效果。许多人对于K12在线教育存在着一个致命误区,受到传统思维和名校效应影响,认为只要给学生优质的教学资源即可,而忽视了学生自身的想法。余敏认为,对于教育机构,首先要解决的是学生的学习兴趣问题,培养学习兴趣好的老师不可或缺。

学习兴趣是一个人倾向于认识、研究获得某种知识的心理特征,是可以推动人们求知的一种内在力量。学习过程可以分为理解知识点、运用知识点和情感价值观交流三个层次,普通的老师一般只能做到教授知识点和扩展知识点运用,陪学生一起刷题。好老师不仅能做到知识的融会贯通,还会通过教学与学生完成情感的交流,让学生逐渐改变对于学习的态度,喜欢上学习。
 
对于在线教育机构,学习兴趣的培养除了好老师,好的互动体验是另一个必不可少的条件。三好网创业之初就自主研发了智能学习硬件“好学宝”。采用500万高清摄像头,支持高速视频和语音传输,整个上课过程清晰不卡顿。还配备课件+画板功能,打造了一个老师与学生之间“强互动、强牵引”的线上教学环境,还原了真实教学场景。
 
在这个信息爆炸的时代里,学生在一个平台学习的最初体验决定了是否最终会持续在这个平台上投入自己的精力和金钱。教育是非常复杂的人际互动,所以好的师生互动体验是让学生对学习“上瘾”的基础,配备经验丰富的老师“因材施教”是保证。
 
随着科技的发展,在线教育未来必将成为教育培行业重要的组成部分。资本的涌入催化了在线教育的发展,各项政策出台也将在线教育带入了正确发展的方向。在线教育回归教育服务本质,用户对于在线教育的消费升级也是必然趋势。眼下,对在线教育的上课体验提出了更高的要求,只有像三好网一样专注提升自身教学水平和服务质量,打造让用户满意的服务才能在后续的竞争中率先破局。
 
 内容来源网络,三好网编辑整理,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目