Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 高考作文 > 解惑丨为什么文科生和理科生都需要《三体》补课?

解惑丨为什么文科生和理科生都需要《三体》补课?

高考作文 10-23 浏览量: 分享:
 为什么文科生和理科生都需要《三体》补课?首先声明,三好网小编并不是给大家安利这本书,只是觉得这篇文章剖析地很科学。阅读一本好书,对我们的成长有着重要的作用,为什么这么说呢?且跟随小编往下看:
 

 说这样一个故事。一个孩子,从小爱读书,尤其爱读自然科学方面的读物。父母也乐于看到孩子读书,所以专挑他爱看的书买。《十万个为什么》、《365夜》、《少年儿童百科全书》一套一套地往家里搬。孩子如饥似渴地在书籍的海洋中畅游,吸收着人类文明的精华。也是从那时候开始,孩子开始了解自己生活的地球,了解这个世界,时不时还会抬头仰望星空,去思考更遥远的问题。

 然后,孩子上学了,那些他过去读书的时间,慢慢的被作业和课外辅导班占据。后来,学业负担越来越重,家长和孩子的压力也都越来越大,那些他曾经珍爱的书要么被送人,要么被束之高阁。家长的理由看起来也充分:不能被这些“闲书”分散了学习精力。再后来,孩子上了高中,要选文理科了。数学不太灵光的他没怎么犹豫,就去了更能发挥他文笔和想象空间的文科班。从此,物理和化学课上,他大多时候都明目张胆地看着小说,而老师也懒得教这些不用考试的孩子。

 本来一个从小热爱自然科学的孩子,就这样慢慢地距离地球和宇宙的知识越来越远。后来上了大学,参加工作,能够像小时候那样静下心来读书的时间越来越少,求知的欲望也像一条干涸多年的河,早就没了当年那向前奔涌的心情。

 怎么样,这样的故事情节熟悉吗?是不是就是身边的你、我和他。我选择了文科这条路,距离物理学和天文学越来越远;而选择了理科那条路的你,是否曾经酷爱思考历史学和社会学,如今却把它们锁在脑海的一个角落中?所以,对于你我他来说,需要的不仅仅是对那些缺失知识的补充,更加需要的是能够开启求知欲阀门的钥匙。

 恰在此时,《三体》出现在了面前。

 
 《三体》获得世界科幻文学的重要大奖雨果奖,标志着中国科幻文学在世界的一次突破。作为一种类型文学,科幻文学满足了人类害怕孤独的本能所引发的兴趣,并且将想象力与人类过往的历史和文化结合,除了向读者进行科普教育并激发读者对于知识的学习欲望,更可以启发人类对于自身文明和命运的思索。

 《三体》充分符合了科幻文学的一系列特征,每个《三体》的读者都是人类的一份子,如果整个人类社会看成一个排列好的多米诺骨牌阵,或许某个被《三体》启发的人,就将成为改变整个骨牌阵形态的第一块。

 《三体》是由三部作品构成的“三部曲”,而贯穿其中的主线,则是科幻文学中十分青睐的一个话题——外星文明。人类是群居动物,或许正是这样的本能,让我们害怕孤独,都迫切地想要找一个伴儿。而当我们有能力仰望星空的时候,随着我们目力所及的范围越来越远,内心深处那种让我们感到惶恐的孤独感就越来越强。所以,当科幻文学提到外星文明的时候,总能勾起我们的兴趣。因为我们希望在这个宇宙中有跟我们一样的智慧生物,他们的存在,让这个孤寂黑暗的宇宙,有了那么一丝光亮。

 然而,有光亮的地方,不一定都有希望。比如作者在《三体》中为我们找到的外星“伙伴”,其实是一伙“强盗”。不过要给强盗两个字打上引号,因为被称为三体人的他们,无法在自己的星系中生存下去,只能选择被迫远征“殖民”地球。故事在这样的背景下展开,却慢慢延展到了更深远更广大的层面。在浩瀚的宇宙中,不是只有“地球文明”和“三体文明”,当人类慢慢意识并证明了这一点时,孤独感消失了,恐惧感却加重了。

 因为很多外星文明太过强大,强大到超出了人类的理解范畴,只能用“神”来形容。最终,为了抵挡三体人的入侵,地球选择了“同归于尽”的办法,将太阳系的坐标向全宇宙进行广播,最终引来了高级文明的打击。但当一切灰飞烟灭之后,时间似乎又回到了原点。

 这样一个看起来有些老套和平庸的故事,是如何吸引众多读者,甚至成为热门话题呢?

 首先,《三体》的本质还是一部文学作品,作者是否能够将自己想要表达的东西以通俗易懂的方式传达给读者,往往可以决定一部文学作品的传播广度。在文学层面上,《三体》做到了尽可能用通俗的语言,将那些昔日人们印象中高深莫测的学问讲明白。虽然《三体》的文学性跟很多名家的作品无法相提并论,但在通俗易懂这个方面,《三体》起码是成功的。

 文字不是《三体》最吸引人的东西,那它的核心竞争力是什么?自然就是天马星空的想象,外加逻辑严密的推演。回看《三体》三部曲,每部作品都有作者构建出来的虚拟世界——第一部中的三体星系,第二部中的星际大战,第三部中的迷你宇宙——作者用平淡无奇的笔触,描绘出一个严丝合缝的世界,并且让读者借由自己的想象在其中任意翱翔。这是文学的魅力,更是科幻文学的精髓。

 不过,这种想象也不是不着边际。因为一旦没有了约束,恐怕就连作者本人也都没法拉住思想奔腾的缰绳。好的科幻作品,不仅需要想象力,更需要结合人类过往的历史和文化。只有这样,在想象中构建出来的世界才有了根,有了与当今这个现实世界的联系。

 上面提到的《三体》这两点核心竞争力,正好可以给当年因为“文理分家”而走上不同道路的青年们,以重新的启迪。

 先是欠缺自然科学知识的文科生,《三体》中所包含的各种“硬科幻”足够他们好好吸收和理解一阵子。要想弄懂“三体问题”,他们需要补充天体力学的知识,明白引力的作用;要想理解“面壁人”提出的救世方案,他们起码得搜索一下什么是宏原子;要搞清楚如何逃离太阳系的二维化,他们首先得明白维度的概念以及光速的意义。

 这样的例子,在《三体》中不胜枚举。作者用非常扎实的科学知识,一次次地在读者的脑海中掀起思想风暴。很多时候,人们更习惯于不去思考,而只是单纯地接收信息。但在这样一次的阅读过程中,如果停下思考,那么或许你能看懂每一个书上的汉字,可却无法理解他们连在一起的含义。

 再说说欠缺社会科学知识的理科生,《三体》掀起的一大冲击,就是“黑暗森林体系”和“宇宙社会学”的概念。作为一门从哲学中演化出来的学科,社会学似乎从诞生之日起就自带“文科属性”。这是一门研究社会客观以及主观事实的学科,在《三体》中被作者将研究范围扩大到了整个宇宙。

 先不论作者自创的这两条概念是否经得起推敲,单就他选择的切入点和研究方向而言,是非常严谨且明确的。作者从人类现代社会作为出发点,结合历史规律向未来推演人类社会和宇宙社会的变化,这才有了《三体》第二部展现出来的波澜壮阔。而对于习惯了用数字推导和物理常识来解释世界的读者,唯有增加社会学和历史学的观察角度,才能更充分地理解《三体》世界。

 如果你觉得《三体》仅仅是通过三部作品来向读者传递自然科学、社会科学的知识的话,那就太小看这部作品的能量,也太看轻科幻小说的威力了。好的科幻作品,除了要向读者进行科普教育这项基本工作外,同时也要能够激发读者对于知识的学习欲望。就像开篇所讲述的那个故事一样,越来越多的人在步入社会之后,开始轻视并慢慢淡忘自己在校园里学到的科学知识。因为对于大多数人来说,在当今社会,这些科学知识远没有金融、管理等学科来得实用。

 不过说得大一点,人类几十万年的进化,几千年的文明,真正的推动力是人类的求知欲。就像三体星人派来智子锁死地球科技一样,如果没有求知欲,那人类就自己锁住了自己。
 

 在《三体》故事的最后,人类生活的整个太阳系被从三维世界“压缩”成了二维平面。几十万年的进化,几千年的文明,到头来就被这样轻描淡写地抹去。当读到这样的结局时,有人会感到绝望,有人会感到虚无,因为当人类感觉到自己越发强大、强大到可以改变世界的时候,却还是没能敌过时间,连在宇宙的时间刻度上留下一瞬的机会都没有。

 这可能是《三体》,或者说是科幻文学最吸引读者的地方,它们借用了科学这个工具,来表达和传播者人文的思想。几乎每个去过太空的人,都会领略到宇宙的浩渺,而当他们回到地球之后,很多人也都变得更加豁达。我们绝大多数的普通人,没有机会进入太空,但科幻文学就是我们可以搭乘的升空火箭。在NASA的探测器发回冥王星的清晰图片前,我们就已经去过那里,在那里,有记载着人类所有文明的墓碑。

 所以,《三体》并不是一部文学性极高的作品,也不是科幻小说的最高峰,但他却着实成了一个话题,甚至掀起了一场风暴,一场对于更多知识渴求的风暴。越来越多读过《三体》的人开始跟其他人交流自己的想法,并通过各种途径补上当年那些被遗落的知识。他们认识到科幻的魅力,进而明白了知识的力量。

 不要小看这股力量,因为作为《三体》读者的你我他,也是人类的一份子。如果整个人类社会看成一个排列好的多米诺骨牌阵,或许某个被《三体》启发的人,就将成为改变整个骨牌阵形态的第一块。

 《三体》就像一部教材,大刘就是一位老师。而他们,给我们好好地补了一课。

 作者:戴高乐,《体坛周报》记者编辑,本文转载自凤凰网文化-洞见栏目

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目