Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 教学经验 > 这样走心地给学生写作业指导评语,加深师生感情!

这样走心地给学生写作业指导评语,加深师生感情!

教学经验 10-19 浏览量: 分享:
 你是这样批改作业的吗——“√”“×”“已阅”,最多画个笑脸贴个小红花?批改作业是教师在课后和学生交流的一种有效方式。作业批语是教师情感输出的载体,如何既不复杂又能“走心”地给出学生指导与关怀,化教育于无痕呢?随三好网小编一起来看!
 
 

 1.对于后进生、学困生,多用鼓励性批语

 鼓励性批语这样写:

 “你这次交作业很及时,书写也很认真!继续努力!最后的胜利一定属于你!”

 “只要有想学好的信心,再加上你的勤奋,你一定会成功。”

 “有绿为何不成荫,有地基为何不盖大厦?”

 “我知道你昨天生病了,没想到作业还能做这么好!”

 “孩子,你在努力!我能感觉到!”

 “作业挺多,你还能写这么好,这就叫坚持!”

 三好网小编说

 转化“后进生”,持续不断激励和耐心指导很关键

 “良言一句三冬暖”。教师针对学生在作业中所取得的一点一滴的成绩,写上客观的激励性语言,可以增强学生的上进心。在平时的作业批改中教师除写上“√”“×”及相应的评定等级外,教师可针对一些学困生的点滴进步及时给予表扬、鼓励,使学生树立学习的信心和勇气,感觉自己并不比别人差。

 2.发现学生亮点,对作业细节作赏识性批语

 赏识性批语这样写:

 “批阅你的作业,真是一种享受,你写的字是全班同学的榜样。”

 “你有科学家一样的灵敏思维,解题思路真清楚,方法真灵活,也只有你才能想出来。”

 “我忍不住要多看两遍,真好!”

 “喜欢你深刻的见解,喜欢你爱思考!”

 “喜欢你的语言,朴素而富含哲理。推荐给大家!”

 “我发现你的成绩又提高了!”

 三好网小编说

 发现学生的闪光点,每个孩子都希望得到您的夸奖

 赏识性评语是学生前进的动力,肯定优点是鼓励,指出方向是激励。每个孩子都喜欢被老师夸奖。批改作业中,教师要善于发现学生的闪光点,及时表扬,激励其上进。

 3.对于马虎粗心的学生,多用警示性批语

 警示性批语这样写:

 “学习是老老实实的学问,来不得半点虚伪和骄傲”“心态决定命运,细节决定成败。”

 “学习是老老实实的学问,来不得半点虚伪和骄傲。”

 “小事不成,难成大器。”

 “你一定可以概括得更全面些!加油!”

 “在作文的创新方面,还一定可以做得更突出些!”

 “我想,你作业的时间分配可能需要调整,我们可以商量一下。”

 三好网小编说

 警示,在于督促孩子养成严谨的学习态度

 一些学生思维能力强,但可能由于马虎应付作业,常常会出现一些不该出现的错误。提醒学生认识学习是严肃认真的,从而培养了学生科学严谨的学习态度。

 4.对于方式方法和思维的提升,多用点拨性批语

 点拨性批语这样写:

 “可要细心呀!”

 “利用从左往右的计算方法试试看。”

 “文章的思路很有创意,但是整体结构可以再层次分明一些就更完美了!”

 “这道题的解法没有问题,也许你还可以换一个角度,比如用XX公式就会事半功倍,你觉得呢?”

 “上个星期看到你的作业非常棒!你可以参照你上周的作业方式,那种思路就很好,再接再厉!”

 三好网小编说

 没有训斥的点拨,表达你的期许

 这些评语,没有半句伤害、训斥的话,饱含深情的期望,使到学生乐意地按照老师的提示,主动探索得出正确的答案。尤其在数学作业中,当学生出现审题、计算、判断等方面的错误时,老师可以利用评语进行方法指导,指出错误之处,并在旁边写上适当的批语,帮助学生识别错误、纠正错误,达到巩固提高的目的。
 

 5.对于敏感自卑的孩子,多用关心性评语

 关心性评语这样写:

 “看到你在进步,老师非常高兴,希望你加倍努力”

 “能够想出这种方法,真是了不起,老师真替你高兴!”

 “你性情温和、言语不多,但待人诚恳、礼貌。但课堂上却总是沉默不语,其实没有人天生就有良好的口才,关键还是看你会不会抓住课堂上的每一个机会。愿你振增强信心,永不厌倦、永远进取!”

 “你是个性格极其内向的孩子。你并不比别人差,知道吗,最近,你的进步可真大啊!你的每一点进步,老师都为你感到高兴。”

 “你是个性格极其内向的孩子。你知道吗,最近,你的作业进步可真大啊!你的每一点进步,老师都为你感到高兴。让大伙看到更出色的你!”

 三好网小编说

 教育没有了感情,就没有了爱

 “教育之没有感情,没有爱,如同池塘没有水一样。没有水,就不成其为池塘,没有爱就没有教育”。可见教师对学生爱是何等重要。在作业批改中,教师要通过评语的方式,把自己的爱心和信任化作清风细雨,去滋润学生的心田。寥寥数语,体现了教师对学生的关怀,感染学生把对教师的情感迁移到所教的学科上来。

 总之,巧用批语,是师生沟通感情的一种方式,学生从批语中能够真切的感受到老师对自己的关注。教师能够通过作业批语激发他们浓厚的学习兴趣,体现“以人为本,以学生为本”的教育思想。作业教育也同样精彩。
 
 
     本文来源:星教师微信公众号,感谢您的阅读与支持。

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目