Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 高中家长 > 深圳市有哪些重点高中?深圳10大重点高中排行榜

深圳市有哪些重点高中?深圳10大重点高中排行榜

高中家长 10-19 浏览量: 分享:

  深圳市各级各类学校总数超过了2000所,其中普通高中约300所,深圳高中生多达40万人。那么深圳有哪些高中?重点高中都有哪些?下面三好网小编特整理了深圳市十大高中排行榜,分别是深圳中学、深圳外国语学校、深圳实验学校,深圳高级中学、宝安中学、红岭中学、南山外国语等。具体详情如下:


 
 
 
 深圳市十大高中排行榜
 

 1、深圳中学

 深圳十大高中排行榜 深圳有哪些高中 深圳重点高中排名

 深圳中学是广东省深圳市的一所公办完全中学。深圳中学创办于1947年。1983年6月被定为深圳市唯一的省重点中学。1993年11月被评为广东省首批一级学校。1998年原洪湖中学并入深圳中学,校园成为其初中部。2004年,被定为国家新课改样板校。深圳中学的高中部分为东校区和西校区。深圳中学高中部、初中部与其他一些附属学校,包括深圳亚迪学校、深中龙岗初级中学、深中龙岗小学、深中第一附属幼儿园共同组“深圳中学教育共同体”。

 2、深圳外国语学校

 深圳十大高中排行榜 深圳有哪些高中 深圳重点高中排名

 深圳外国语学校创办于1990年,是市教育局直属重点学校、广东省一级学校、全国文明单位、是教育部确立的全国依法治校示范校。深圳外国语学校设有小学部、初中部、初中分校、高中部、国际部,创办于1990年。深圳外国语学校以其英语教育、小语种教育、保送生制度,及极快的发展速度而闻名于全市乃至全国。

 3、深圳实验学校

 深圳实验学校创建于1985年5月3日,是深圳经济特区成立后由政府举办的首所公办学校,系深圳市教育局直属学校、广东省首批一级学校,所属高中部系广东省首批国家级示范性高中。深圳实验学校是一所各学段相互衔接、实行一体化管理的大型的实验性和示范性学校,现有两大校区(西丽校区和百花校区)、四个学部(高中部、中学部、初中部和小学部),共有教职工近七百人,在校学生近七千名。【 详细>>】

 4、深圳市高级中学

 深圳市高级中学是国家级示范性高级中学,广东省一级重点学校,深圳市公办完全中学,创办于1997年,2003年9月,北校区教学楼主体工程落成正式启用,2010年5月7日,初中部正式与"深圳市深南中学"合并。截至2015年12月,深圳市高级中学分高中校区(春田路)和初中校区(农林路),共有112个教学班,其中高中班64个,初中班48个,学生总数约5600名,两个校区总占地面积89880.50平方米,其中高中校区占地面积59880.50平方米,初中校区占地面积30000平方米。有专任教师415人,特级教师9人,具有高级职称资格的教师203人,已具有研究生学历或硕士学位者101人。

 5、深圳市宝安中学(集团)

 深圳市宝安中学(集团)原为1984年8月成立的宝安中学,是国家级示范性普通高中,是北京大学“中学校长实名推荐制”推荐资质学校,全国千所现代教育技术实验学校,全国德育实验学校,全国青少年文明礼仪基地,广东省普通高中新课程实验样本学校,广东省书香校园,联合国教科文组织教师教育教席联席学校,深圳市师德师风先进学校,深圳市文明单位。 2015年11月,宝安区委、区政府决定以宝安中学为龙头,组建“宝安中学(集团)”。集团由高中部和初中部、小学部、外国语学校、实验学校和石岩外国语学校六部组成。集团设计总体规模约为450个班,学生人数约21510人。

 
 
 
 6、深圳市福田区红岭中学

 深圳市福田区红岭中学创办于1981年8月,位于深圳市中心区安托山风景区。学校建筑面积9万平方米,场馆总面积26675.7平方米,各种常规仪器设备按照国家级示范性高中标准配齐。2012年形成高中部、园岭初中部、石厦初中部、南园初中部“一校四部”的办学格局,成为拥有171个教学班,7264名在校学生的基础教育旗舰学校。该校于1996年评为深圳市一级学校,2001年评为省一级学校,多次深圳市教育系统先进单位、深圳市文明单位等称号。

 7、深圳市翠园中学

 翠园中学是广东省深圳市罗湖区的一所全日制完全中学,也是广东省一级学校,广东省国家级示范性高中,罗湖区重点中学。翠园中学的前身是1964年由当时的广东省宝安县深圳镇创办的“深圳镇职业中学”,1985年定名为“深圳市翠园中学”并沿用至今。翠园中学高中部,交通便利,地理位置优越。校园占地100亩,绿树葱茏,芳草如茵,环境幽静,是典型的“生态校园”。

 8、深圳市蛇口育才教育集团育才中学

 深圳市育才中学地处蛇口半岛,是南山区区重点高中,中国教科院基地学校,华南师范大学大学教师培训基地。育才建校于1983,是省一级和市重点中学;1993年,深圳市育才中学成为深圳市三所重点高中之一;2002年,获得深圳市办学效益奖;2004年被评为深圳市教育系统先进单位,赢得了较高的社会声誉。2017年,学校完成了扩建改造,开始了崭新的篇章。

 9、深圳大学师范学院附属中学

 深圳大学师范学院附属中学是一所全寄宿制高中,也是综合性大学师范学院附属中学。建校以来,秉持“有教无类、因材施教、感发意志、开拓智慧、厚积薄发、各成乃器”的办学理念,依托深圳大学的教育资源,立足校本教学研究,探索“己任”教育的德育模式,推进教学改革创新,初步形成了依托深大、科研引路、“己任”教育、有效教学等办学特色。

 10、深圳市南山外国语学校(集团)

 南山外国语学校是1995年9月由政府创办的实验型学校。现在学校已成为一所集幼儿、小学、初中、高中为一体的现代化集团学校、省一级学校、省绿色学校。学校总占地面积9.1万平方米,建筑面积6.7万平方米。现有151个教学班,共有学生5775人。
 
 
 
 本文来源|网络,转载请注明出处,三好网教育头条尊重原创文章,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目