Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 初中家长 > 激励孩子好好学习成长的话语,激励初中生好好学习的句子

激励孩子好好学习成长的话语,激励初中生好好学习的句子

初中家长 10-09 浏览量: 分享:

   父母的鼓励往往能改变孩子的勇气。一个人能否成功,不是取决于孩子的能力或成绩,而是学习的态度。孩子若发展成长性思维,就会持续的进步。如何鼓励孩子持续性进步呢?下面三好网初中家教班老师整理了激励初中生好好学习100个句子,具体详情如下:


 
 

 1、爱拼才会赢 努力拼搏,青春无悔!

 2、安乐给人予舒适,却又给人予早逝;劳作给人予磨砺,却能给人予长久。

 3、把自己当傻瓜,不懂就问,你会学的更多。

 4、抱最大的希望,为最大的努力,做最坏的打算。

 5、别想一下造出大海,必须先由小河川开始。

 6、不要用借口搪塞失败,不要让骄傲占据心灵。

 7、彩虹总在风雨后,阳光总在乌云后,成功总在失败后。

 8、此时不搏何时搏?全力以赴,铸我辉煌!

 9、敢于面对困境的人,生命因此坚强;敢于挑战逆境的人,生命因此茁壮。

 10、好好扮演自己的角色,做自己该做的事。

 11、环境不会改变,解决之道在于改变自己。

 12、回避现实的人,未来将更不理想。

 13、积极思考造成积极人生,消极思考造成消极人生。

 14、即使爬到最高的山上,一次也只能脚踏实地地迈一步。

 15、明天的希望,让我们忘了今天的痛苦。

 16、每一个成功者都有一个开始。勇于开始,才能找到成功的路。

 17、坚韧是成功的一大要素,只要在门上敲得够久、够大声,终会把人唤醒的。

 18、今天我们继续进步!

 19、觉得自己做的到和不做的到,其实只在一念之间。

 20、困难,激发前进的力量;挫折,磨练奋斗的勇气;失败,指明成功的方向。

 21、临中考,有何惧,看我今朝奋力拼搏志!让雄心与智慧在六月闪光!

 22、每一发奋努力的背后,必有加倍的赏赐。

 23、明天是世上增值最快的一块土地,因它充满了希望。

 24、努力拼搏,让雄心与智慧在六月闪光!

 25、旁观者的姓名永远爬不到比赛的计分板上。

 26、拼搏今朝,收获六月!

 27、我奋斗了,我无悔了。

 28、听从命运安排的是凡人;主宰自己命运的才是强者;没有主见的是盲从,三思而行的是智者。

 29、踏平坎坷成大道,推倒障碍成浮桥,熬过黑暗是黎明。

 30、所有的胜利,与征服自己的胜利比起来,都是微不足道。

 31、什么都可以丢,但不能丢脸;什么都可以再来,唯独生命不能再来;什么都可以抛去,唯有信仰不能抛去;什么都可以接受,唯独屈辱不能接受。

 32、人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。

 33、如果我们想要更多的玫瑰花,就必须种植更多的玫瑰树。

 34、如果有山的话,就有100条越过它的路。

 35、若不给自己设限,则人生中就没有限制你发挥的藩篱。

 36、弱者只有千难万难,而勇者则能披荆斩棘;愚者只有声声哀叹,智者却有千路万路。

 37、人若软弱就是自己最大的敌人,人若勇敢就是自己最好的朋友。

 38、我甘心用十分耕耘,换取哪怕一分收获,为了梦,一切都值得。

 39、我中考,我自信!我尽力、我无悔!

 40、向理想出发!别忘了那个约定!自信、努力、坚持、坚强!

 41、勇于开始,才能找到成功的路。

 42、用今天的泪播种,收获明天的微笑。

 43、用最少的悔恨面对过去;用最少的浪费面对现在;用最多的梦面对未来。

 44、欲望以提升热忱,毅力以磨平高山。

 45、在人生第一个叉路口上,转出一个漂亮的弯!

 46、自己要先看得起自己,别人才会看得起你。

 47、自己的青春自己奋斗,自己的人生自己作主。

 48、只要站起来的次数比倒下去的次数多,那就是成功。

 49、只要有信心,努力,一切可以改变。

 50、天助自助者,你要你就能。

 51、为五月最后统考拼搏,稳做王者看谁与争锋?

 52、惜光阴百日犹短,看众志成城拼搏第一;细安排一刻也长,比龙争虎斗谁为争锋?!

 53、相信自己,世界上没有不可攀越的高峰。

 54、心有多大,舞台就有多大!有努力就会有回报!!!

 55、一点一点地进步,不求贪多。

 56、勇者,必以决斗之勇气与五张试卷一决雌雄;懦夫,概以鼠目之寸光量人生此战必输无疑!

 57、有志者自有千方百计,无志者只感千难万难。

 58、再苦再难,也要坚强,只为那些期待的眼神。

 59、人生的成功不过是在紧要处有一份坚持。

 60、再露锋芒,宜将剩勇追穷寇;一展鸿图,不可沽名学霸王。

 61、站在新起点,迎接新挑战,创造新成绩。

 62、只要比别人更早,更勤奋地学习,才能尝到成功的滋味。

 63、人生难得几回搏,此时不搏更待何时?

 64、任何的限度,都是从自己的心坎开端的。每一奋发尽力的背地,必有加倍的弥补。

 65、如你想要拥有完美无暇的友谊,可能一辈子找不到朋友。

 66、少为失败找理由,多为成功找方法,大多数人想要改革这个世界,却不晓得即时从小事做起。

 67、生命太过短暂,今天放弃了明天不一定能得到。

 68、只要记分牌上的时间还跳动,就不能轻言放弃。

 69、天天都是一个出发点,每天都有一点提高,每天都有一点收成!

 70、太阳每天都是新的,你是否每天都在努力。

 71、所有的胜利,与征服自己的胜利比起来,都是微不足道。

 72、世上不失望的处境,只有对处境绝望的人,人最大的破产是绝望,最大的资产是盼望。

 73、胜利的时候不要忘却从前;失败的时候不要忘记还有将来。

 74、只要你有能力去做的事就一定要去做,不要给自己留下任何遗憾,人生最重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。

 75、人生充满着期待,梦想连接着未来。

 76、让结局不留遗憾,让过程更加完美。

 77、不必问别人你能做什么,除了你自己,没有人知道。也不必问别人你到底该做什么,除了行动,没有任何解答。

 78、你想是怎样的人,你就是怎样的人;你想成为怎样的人,你就会离这个目标不会太远。

 79、拧成一股绳,搏尽一份力,狠下一条心,共圆一个梦。

 80、努力造就实力,态度决定高度。

 81、抢时间,抓基础,勤演练定有收获;树自信,誓拼搏,升大学回报父母。

 82、不管怎样,生活还是要继续向前走去。有的时候伤害和失败不见得是一件坏事,它会让你变得更好,孤单和失落亦是如此。每件事到最后一定会变成一件好事,只要你能够走到最后。

 83、决战高考,改变命运。屡挫屡战,笑傲群雄。

 84、可以失败,不可以失志。可以失望,不可以绝望。只要眷恋奇迹,才会得到奇迹的眷恋。

 85、理想是力量的泉源、智慧的摇篮、冲锋的战旗、斩棘的利剑。

 86、力争上游,龙腾虎跃朝气蓬勃;壮志凌云,你追我赶誓夺第一。

 87、路就在你脚下,只要走,就能到达远方。

 88、不思,故有惑;不求,故无得;不问,故不知。

 89、成功的道路上,肯定会有失败;对于失败,我们要正确地看待和对待,不怕失败者,则必成功;怕失败者,则一无是处,会更失败。

 90、冲刺拼搏,在前进中寻找乐趣。

 91、抽出时间去学习,凡事从小做起,不怕单调和重复,长期的积累坚持,想不成功,也难。

 92、过去的习惯,决定今天的你,所以,过去的懒惰,决定你今天的一败涂地。

 93、积少成多,争取每天进步一点。

 94、坚持努力,才能获得成功。

 95、脚踏实地,心无旁骛,珍惜分分秒秒。紧跟老师,夯实基础。

 96、今天多一份拼搏、明天多几份欢笑。

 97、精神成就事业,态度决定一切。

 98、不逼自己一把,怎么知道你有多优秀。

 99、摒弃侥幸之念,必取百炼成钢;厚积分秒之功,始得一鸣惊人。

 100、保持平常心,营造好环境,扬起常笑脸,轻松迎高考。 本文来源|网络,转载请注明出处,三好网教育头条尊重原创文章,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目