Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 普考 > 2019高考报名在即,10月都有哪些重要高考信息?

2019高考报名在即,10月都有哪些重要高考信息?

普考 10-03 浏览量: 分享:

       进入10月,国庆过后,离2019年高考又进了一步。对于2019年参加高考的考生和家长来说,10月份有哪些需要重点关注的高考信息呢?三好网小编为大家整理了10月份高考报名、招飞初检、特殊类招生信息等重要信息。

 

 

    10月高考重要大事:高考报名、招飞初检、特殊类招生信息。

 

      高考报名

 

      目前,四川、江西、安徽、山西公布了2019年高考报名时间,其他省份高考报名时间也将陆续发布。今年四川、安徽高考报名均在10月份进行,按往年时间点,大部分省份2019年普通高考网上报名工作预计在201811-12月进行。

 

  已公布省份2019高考报名时间:

 

 四川:20181012日至17

 

 安徽:2018101519

 

 江西:20181111-17

 

 山西:201811月上旬

 

 2019高考报名五大注意事项:

 

 为了让广大高考生顺利完成高考网上报名工作,多个省份的教育考试部门特地提前公布了重要提示。2019年高考报名考生需要注意以下关键信息,切不可忽视。否则可能丧失高考资格。

 

 提示一:提前准备好身份证,注意有效期

 

 第二代居民身份证是考生报名必不可少的证件,主要是用来采集考生个人的基本信息(比如:姓名、民族、出生年月、身份证号码等)。如果身份证不小心丢失了或者于201969日前过期的,考生要尽快到户籍所在地公安部门重新办理身份证,因为考生信息采集工作一般在10月中旬开始。

 

 切记!一定要核对好身份证的有效期!

 

 不过现在到派出所办理身份证将会更方便,因为公安局最新出台了“五个一律”规定:

 

 一是一律实行首接负责制。群众到公安派出所申请出具证明,接待询问的首位民警为首接责任人,负责对办理事项进行全程盯办。对不符合出具证明条件的,首接责任人要负责做好解释工作。

 

 二是一律实行限时办结。群众到公安派出所申请出具证明,符合出具条件且能够当场出具的,应按照规定式样、办理流程和操作规范当场出具证明;需要调查核实或者由于其他原因无法当场出具证明的,应告知群众办结时限,在完成调查核实等工作后及时出具;对手续、材料不全或不符合法定形式确需补正的,应当场一次性告知群众所需补正的手续和材料;对群众有特殊需要的,应本着“特事特办”的原则,最大限度地缩短办理时限。

 

 三是能够内部核查的,一律不再要求群众提供证明材料。推进政府部门间信息共享,对已实现信息共享,不需提供证明材料的事项向社会公布,针对这些事项不再要求群众提供证明材料。

 

 四是超出职责范围的,一律出具书面告知书。群众到公安派出所申请出具的证明,凡无法律法规依据、属于要求出具证明的单位自行设定的,公安派出所一律出具书面告知书并说明不予开具的理由,同时将相关情况向上级公安机关报告,上级公安机关及时将有关单位要求群众到派出所开具不合理证明的情况向该单位的主管部门作出反馈。省级公安机关要制定统一的告知书式样。

 

 五是一律严格落实责任追究。对开具证明过程中出现不作为、乱作为问题的,要及时予以纠正,造成严重后果的,一律严肃追究责任。

 

 提示二:及时更新个人身份信息

 

 高考报名时候,二代居民身份证采集的个人信息要与户口簿一致。如果考生因为搬迁、行政区调整而导致户籍发生改变,要及时到当地公安部门重新办理户口簿和二代居民身份证,确保与当前公安部门户籍信息一致。

 

 如果家庭住址发生变化,一定要认真核对户口簿的地址变更情况,对照身份证信息,尽快更正,否则耽误了高考报名就后悔莫及了。

 

 提示三:随迁子女和家长要关注报考资讯

 

 持有外省户籍的考生如果不符合流入地高考的报名条件,要及时关注户籍所在省级教育考试机构有关高考报名信息并在规定时间返回户籍所在省(区、市)完成高考报名。

 

 提示:如果想通过高考移民享受优惠分数的考生,一定要确定好自己是否符合流入地的报名条件。切勿轻信一些代办人的承诺。

 

 提示四:参加高考的考生不能有高校学籍

 

 根据教育部的规定,具有高等学历教育资格的高校在校生(包括成人高考、网络教育以及开放教育在籍生)或已被高校录取并保留了入学资格的学生是不能参加高考报名的!

 

 凡具有以上情况的同学要尽快到招生学校办理学籍注销手续,否则,即使2019年高考被录取也不能注册新学籍。

 

 参加2019年高考的还有不少的复读生。如果2018年被高校录取了却没有到学校报到,可能会被记入诚信档案,影响2019年高考的志愿填报(特别是平行志愿的填报)

 

 切记!在办理退学时一定要办理好学籍注销手续,不然将影响2019年高考报名。

 

 提示五:考生须对填报信息负责

 

 报名高考时所提供的材料必须是真实有效的,而且信息要准确无误。因为考生要对自己填报信息的真实性和准确性承担责任。凡不按规定要求报名,如网上报名信息误填、漏填或者填报了虚假信息将影响考试及录取的,责任也将由考生承担。

 

提示:高考报名信息最好是在老师指导下由考生本人亲自填写。

 

招飞初检

空军、民航招飞初选检测从本月陆续进行,具体要根据各地的初选日程安排来看,也会有部分省份将在国庆节后对报名考生进行检测。

 

延伸阅读:

 

2019空军、海军、民航三大招飞报考攻略

 

特殊类招生

另外,根据历年规律,每年进入10月后,部分高校会陆续发布艺术特长生、高水平运动员、保送生等信息,建议考生和家长要注意及时予以关注。

 

延伸阅读:

 

科普 | 艺术类专业与高水平艺术团招生考核方式的不同

 

 

本文来源|中国教育在线综合,转载请注明出处,三好网教育头条尊重原创文章,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。


精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目