Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 艺考 > 舞蹈艺考生报考院校/专业类别/就业方向

舞蹈艺考生报考院校/专业类别/就业方向

艺考 09-20 浏览量: 分享:

  艺术生报考相较于普通考生来说更加的有针对性和倾向性,那么对于舞蹈艺考生来说,有哪些实力较强的院校适合报考呢?都有哪些专业类别?将来的就业方向又怎样呢?三好网小编整理了一些适合舞蹈生报考的院校和就业方向,一起来看看吧!

 

 

 


 
 艺考舞蹈专业5大录取模式:

 一、专业优先模式

 即文化课过省提档线,按专业课从高到低录取。这种录取方式一直是主流的艺考录取规则,各大专业类院校都会按照这种录取模式选拔考生。例如中央戏剧学院、上海戏剧学院、北京舞蹈学院等各大艺术类院校。

 例如:西南民族大学艺术类专业招生简章(节选)

 在专业成绩合格和文化考试成绩达到所在省(市、自治区)录取控制分数线的情况下,按考生专业考试总成绩从高到低,并参考相关科目成绩,根据考生填报的志愿,德智体全面考核,择优录取。

 根据教育部《普通高校艺术类专业招生办法》,如我校招生省区组织了艺术类专业统考,考生还必须参加统考,且统考成绩合格者方能按学校的录取规则参加录取。舞蹈表演(专科)专业,直接使用考生统考成绩进行录取。

 如果你报考的高校采取的是专业课优先的方式,那么你在高考时候的文化课压力就会小很多。因为只要你的高考成绩达到了学校的最低录取分数线,你的高考分数在后面的录取中就起不到什么作用了,能否被录取,就要完全参照你的专业课排名。这样说来,文化课仅仅是一个“敲门砖”。更需要考生做的是努力练好基本功,提升专业课成绩。

 二、专业课、文化课兼顾模式

 即文化课过省提档线,专业课和文化课各取一定的比例,按综合分从高到低录取。目前随着统考的实施和各大院校对文化课要求的提高,使用这种录取模式的院校正在逐渐增多。这也是响应教育部逐步提高艺术生文化课分数线的号召,提升艺术生的综合素质,更是未来招生录取的一种趋势。中国传媒大学、浙江传媒学院、华东师范大学等大部分综合类大学。

 三、文化课优先模式

 即文化课过省提档线,专业课过关的情况下,按文化课从高到低录取。以这种形式作为录取标准的院校现在很少,除部分综合类大学和个别的个别专业会以文化课比重做重点参考,极少学校使用,例如厦门大学、哈尔滨工业大学等。

 如果你报考的高校采取的是文化课优先的方式,那么你在高考时候的压力就会比较大,而在艺考的时候压力就会比较小。

 当你的专业课达到相关要求之后,就起不到多大的作用了,能否被录取,这个时候还要看你的文化课是否出色。

 也可以说,在这种录取方式中,专业课只是一个“敲门砖”。不管你的专业课多么优秀,都需要你把高考的文化课分数搞上去。考生应尽可能地把这所学校最近几年的录取分数线搞清楚,结合自己的考试情况,做一个比较准确的判断。如果最后自己的文化课成绩与录取分数线的差距比较大,实在对自己没信心的建议改投其他学校。

 四、专业差异性模式

 即在同一个高校里,不同专业的录取方法和分数的比例都是不相同的。换句话说,这种方式综合了前面的三种方式。一个学校的不同专业多考生的录取模式要求不一样的。

 五、专业差异+省份差异模式

 这种情况可以算作前面四种情况的集合,同时还要对省份加以考虑,这种方式就更加综合了,录取规则也更加复杂。比如某一院校的不同专业录取模式不一样,各专业对某些省份的考生要求也不一样。有些省按专业+文化的总分录取,有些按(专业+文化)各取一定的比例来录取。所以考生在查看目标院校录取规则时,一定要留意这方面内容。

 几种录取模式,专业成绩和文化成绩所占比重不同,有时对每个专业和每个省份的考生要求也不一样,考生在报名考试前要对所在省份的艺考招生政策进行熟知,了解校考所报院校的招生简章查看招生录取规则,结合自身实际情况选择性的报考。

 舞蹈专业有哪些类别:

 (一)舞蹈表演专业

 舞蹈表演专业包含芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞、拉丁舞等不同专业方向,本专业考生主要学习与规定专业方向相关的舞蹈基本知识和基本理论,受到舞蹈表演方面的训练,具有从事舞蹈表演能力。

 就业方向:

 毕业生可在文艺团体、专业及普通学校、艺术馆(站)、青少年宫、企事业单位等工作。可从事舞蹈演员、舞蹈教学、辅导组织工作;青少年业余舞蹈教学排练;企业文化、社区文化和大型文化活动的策划、编导、排练等工作。

 (二)舞蹈学专业

 舞蹈学专业是大学比较热门的一个专业,旨在培养在舞蹈有特殊爱好者的舞蹈理论及基础舞蹈学,使其在舞蹈学实践与理论教学能全会贯通的一门学科!舞蹈学专业学生要系统地掌握舞蹈历史文化知识和舞蹈基本理论,了解相关学科的知识,要有较强的审美感觉和创造性思维,掌握分析和研究舞蹈作品的方法,具有较强的理论写作能力。

 就业方向:

 毕业生可在文艺演出团体、少年宫、文化宫、群艺馆、艺术院校、中小学、大众事业单位宣传机构从事舞蹈教师、舞蹈指导、艺术体操教练、舞蹈演员等工作。

 (三)舞蹈编导专业

 舞蹈编导专业是研究关于舞蹈编导的教学理论与人体动作编创技巧的学问,是对舞蹈编导教学、人才培养、剧目创作、舞台导演、科研创新等进行科学研究与实践的学科。本专业学生要有较强的审美感觉和创造性思维,有观察、理解、概括生活的能力,能独立运用编舞手段完成舞蹈作品的创作与排练,以及具有从事改专业教学和初步科研的能力。

 就业方向:

 专业表演团体、艺术团、学校、科研单位、演艺机构等。

 舞蹈艺考生能考什么大学:

 一类舞蹈艺考生院校

 北京舞蹈学院、解放军艺术学院、中央民族大学、四川师范大学舞蹈学院、上海舞蹈学校、广东舞蹈学校、沈阳音乐学院等。

 二类舞蹈艺考生院校

 首都师范大学、河北传媒学院、广西艺术学院、天津师范大学、天津体育学院、天津音乐学院、西北民族大学舞蹈学院、河北体育学院、太原师范学院、内蒙古艺术学院、内蒙古师范大学、吉林艺术学院、南京师范大学、江西师范大学、山东师范大学、河南师范大学等。

 三类舞蹈艺考生院校

 信阳师范学院、南阳师范学院、洛阳师范学院、湖北师范学院、湖北民族学院、玉林师范学院、四川师范大学、西华师范大学、贵州财经学院、贵州民族学院、首都师范大学科德学院等。

 其中北京舞蹈学院、北京师范大学、重庆大学、中央民族大学、南京艺术学院绝对是这方面比较有名气的。

 女生报考舞蹈院校的要求:

 1.舞蹈水平要求

 舞蹈院校的首要要求自然是看舞蹈水平,各大舞蹈院校有明确的艺考考试内容和舞蹈能力要求,如北京舞蹈学院要求舞蹈动作达到非常细致并规范的水平,甚至要求动作细到手腕手指等小关节都要很规范;而中央民族大学则要求技巧能达到很强的水平。不同院校要求的舞蹈水平不同,考生还需要选定目标院校针对性备考。

 2.身高要求

 舞蹈艺考的身高要求也是很多舞蹈考生和家长最为关心的问题,这一点多数舞蹈院校有明确的要求,基本是女生要求160以上;对于身高偏高的考生,这自然是一大优势,但是关于身高不足160的女生能不能报考舞蹈学院,就是大家最担心的问题了,其实很多舞蹈学院对女生没有明确的身高要求,甚至部分舞蹈院校就算表明身高要求,只要舞蹈能力过硬,也可以酌情考虑,所以不同身高的女生根据自身条件,选择适合自己的舞蹈学院即可,无需因为自己身高较高、较矮或没有优势而过分担心。

 3.身体比例要求

 最好是三长一小,就是腿长、手长、脖子长、脑袋小。但除了军艺会量手臂,量上下身高度外,北舞、南艺、民大等都只是量身高。所以很多舞蹈学院对女生有身高要求,但是具体身体比例及相貌的要求却几乎没有明确的标明。

 4.文化课要求

 参加舞蹈艺考的考生主要分为两种,一种是多年学习专业舞蹈的艺术类考生,另一种是有点舞蹈功底,想通过舞蹈艺考考一所较好大学的普通高中学生。这两类考生普遍文化课水平一般,凭借着舞蹈高考文化分数线较低的优势,加强舞蹈能力训练就可以考一所不错的大学,但是近年来文化分数有逐渐提高的趋势,舞蹈考生提高舞蹈能力的同时,加紧文化课的学习也是重中之重。
 
 
 

 本文来源 |  网络,转载请注明出处,三好网教育头条尊重原创文章,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目