Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 教学经验 > 假如马云真的回归教育当老师,他会教给孩子们什么?

假如马云真的回归教育当老师,他会教给孩子们什么?

教学经验 09-19 浏览量: 分享:
 9月10号教师节,也是马云54岁的生日。在这一天,马云发了一篇题为“教师节快乐”的公开信,说:“我想回归教育,做我热爱的事情会让我无比兴奋和幸福,世界那么大,趁我还年轻,很多事想试试,万一实现了呢?”明年的教师节,马云将会摘掉“每个女性背后的男人”的称号,变成真正的“马老师”。当马老师回归教育时,他会成为一名怎样的老师呢?跟随三好网小编一起脑补脑补马老师将会是怎样的教学方式和教学风格吧!
 
 
 
 
 马云不只是说说而已。
 
 2014年,“浙江马云公益基金会”正式成立,并设立了一亿元人民币的“杭州师范大学马云教育基金”。

 2015年,“马云乡村教师计划”正式启动,每年将向100名乡村教师提供总额1000万元的奖金资助和持续三年的专业发展支持。

 2016年,发布“马云乡村校长计划”,计划10年投入约2亿元人民币,寻找和支持中国优秀的乡村校长。

 ……
 
 
 

 一,85分的孩子非常好

 马老师不要求孩子考高分。

 在他眼里轻轻松松考85分的孩子已经很优秀了,如果能不费劲地考到90分当然也非常棒。

 孩子不需要为了得到95分而付出巨大的努力,更没有必要把太多的时间花费在95分到98分的提升上。

 那这些时间应该做什么?

 “赶紧去玩。”马老师如是说。

 他创建的云谷学校在这点上也有体现。

 语文和数学等科目没有占据普通学校中的重要地位,反而是音乐、美术、体育变成了必修课。

 成绩不是标准,升学率也不是指挥棒,学校的任务是帮助孩子学习和沉淀,能够遵循自己的内心、按照自己的兴趣和专长,选择真正想去的大学。
 

 马云曾说,父母最需要为孩子提供的东西只有三样:良好的身体素质、孩子需要的教育、良好的生活环境帮助孩子培养良好的性格。

 在“教育”一事上,很多时候太过重视“教”,忽略了“育”。而“育”是品德,是性格,是一个人真正的魅力所在。
 

 马云讲过自己大学时的经历,他说最大的收获不是来源于课堂。

 他并没有在学习上花费了过多的时间,只是保持在班级八九名的名次,把课余时间投入到了实践活动中。

 组织同学一起给老外当导游,办唱歌比赛去隔壁学校主动借啦啦队,当了3年学生会主席,2年杭州市学联主席。
 

 这段实践的经历,让马云收获了前所未有的宝贵财富。所以他经常鼓励孩子在课余时间多实践,多去帮助别人。

 一方面,在帮助他人的过程中,孩子可能会遇到困难和挫折,尝试自己解决这些问题,能促进孩子的成长。

 另一方面,可以培养孩子的爱商。

 二, 未来,“爱商”高的孩子更容易成功

 “情商”、“智商”和“爱商”是孩子成长中需要培养的三种能力。

 情商高的人,会有良好的人际圈,别人愿意提供帮助。

 智商高的人,逻辑性强,不容易失败。

 那“爱商”究竟是什么?

 马老师曾解答过:“LQ the Q of love.”(爱商,爱的能力)
 
 

 爱商,大爱之商。对未来、对社会、对将来、对人之间有一种爱心,是人区别于机器的重要能力。

 马云在演讲中说:“我们的过去近两百年的教育方法是为了工业时代准备的,但面对数据时代、信息时代,需要我们用不同的教育方法去教育孩子。”

 而新的教育方式一定要培养孩子的爱商。

 爱商的培养不是把孩子送辅导班,培养成考试的答题机器,因为今天所教授的方法,终究会被机器取代。
 
 

 而“爱商”是机器永远不会具有的。

 (马云年轻时阻止别人偷井盖上了电视)

 马云去洛杉矶时,拜访过一所学校,这所学校的独特之处在于,每个学生都要亲自养一匹马,马云对此充满疑惑。

 校长回答马云疑问时,说:“Jack,你知道狗和马的区别是什么?狗是来讨好人的,而马需要你对它好,你不喂它,不带它遛步,不给它刷身体,马是不会顺从你的。”

 学校通过这样的方式培养可以培养孩子的服务意识,也让孩子明白如何对待他人、对待外界。

 台湾教育专家陈美龄的书中也提及过这所学校。

 她的大儿子出国留学时成绩足够选择当地排名第一的中学了,但却放弃了这样的机会,由于可以养马的原因,选择来到这所排名第七的中学。

 孩子每天亲自照顾好“伙伴”后再去吃早饭,这个过程中孩子懂得了责任感,后来她的大儿子顺利升入了名校斯坦福。
 

 (陈美玲与儿子的合影)

 爱商,是一种切身地帮助他人而成就自己的利他能力,“也就是以天下为已任,老是替别人思考问题,做一些看起来跟自己没有关系的事情。”

 这种教育方式,可能在很多人眼里是“浪费时间”,却培养了孩子的责任感,也让孩子懂得关心别人,如何有爱的与他人相处。

 真正培养了孩子的“爱商”,才赋予了孩子赢在未来的能力。

 三,CEO的角色就是首席教育官
 

 如果把阿里看作一所学校,那马云一定是最优秀的老师。

 他自己也曾说:“老师最骄傲的作品就是学生,我从来没有停止过育人。”
 
 

 他用10年的时间,在阿里建立了一套制度,形成一套独特的文化,培养和锻炼出一大批人才的接班人体系。在百度、京东都难以找到第二接班人的局面下,宣布将接力棒递交给张勇,毅然选择退休。

 
 
 目前在阿里36位合伙人中,已经出现两位80后,分别是天猫技术负责人吴泽明和蚂蚁金服副CTO胡喜。

 这些都能看出马云作为 “首席教育官”的成功,他在阿里这所“学校”里实现了自己育人的目标,更是培养了一批优秀的接班人。
 
 

 马云曾在“重回课堂”的演讲上讲:“一个人的第一份工作会影响他的一生,我的第一份工作就是老师,我一直以当老师的心态和方法在做企业。”

 马云把自己当老师的责任和愿景注入到企业到管理中,最终取得不同凡响的成绩。

 一年之后,当他退休时,全身心的投入到他一直渴望并热爱着的教育行业时,又会引发怎样的变革,确实令人期待。
 

 马云对教育的理解来源于《中庸》的一句话:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”

 概括来说,教育就是为了让“人”成为“人”。

 先是品行性情的培养,后是知识技能的传授,最后融汇运用、成就智慧,这才是教育真正的目的。
 

 就像不少年轻人的辞职信一样,马云在公开信中写道:“世界那么大,很多事想试试。”最后加上了著名的那句话,“万一实现了呢”。

 所以梦想还是要有的,一如这个54岁的“年轻人”,正怀着他崭新的教育梦想,二次扬帆起航。

 “心之所向,素履以往,生如逆旅,一苇以航。”

 马老师,遇见您很高兴。
 

 (马云老师的新名片)

 马云会给中国教育带来什么新的希望呢?你如何看待这位即将加入教师队伍的“马老师”呢? 欢迎留言发表你的见解。文章来源网络,感谢您的阅读与支持。

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目