Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 高中语文 > 高中论述类文本阅读技巧,选择题如何才能拿高分?

高中论述类文本阅读技巧,选择题如何才能拿高分?

高中语文 09-18 浏览量: 分享:

    高中论述类文本阅读技巧,选择题如何才能拿高分?相信不少同学做论述类文本阅读的时候,做选择题时绞尽脑汁依然做错。下面三好网一对一辅导机构老师今天和大家分享下做这类选择题的技巧,希望能对大家做对这些选择题有帮助。


 
 
 对论述类文本阅读的考查,高考采用选择题的形式,面对颇有点文字游戏的选择题,不少考生心生畏惧,答案正确率不高;或者做对了,耗时却很长。如何快 速、准确地拿下三道选择题,是高考复习的一个重要内容。要解决这一难题,需要的是考生的良好心态和思维品质,以及整体把握全文的能力,更重要的是要学会使用比对法,从词语、逻辑关系、推断三方面仔细比对。

 一、阅读方法

 有考生认为,做选择题只是“找”与“比”的问题,与“读”关系不大。其实,把握了“读”,下两步的“找”与“比”才会事半功倍。这里的“读”包括两点:

 1.通读,整体把握全文。先总体浏览文章,边读边画出关键词语和句子,快速地理清文章的思路,基本抓住主要内容。

 2.精读(文段)。这里的“精”,不是“精细”,而是“精明”,只有精明地读,才能准确吸纳判断。什么叫“精读”呢?只读该读的(与选项对应的内容),紧抓勿松,读得精确;不该读的不读,置之不理,弃得坚决;和解题无多大关系的,读过后就不再读。方法 做选择题,基本方法是排除法。但做论述类文本、实用类选择题,除此之外,还要用好“比对法”。就是把选项内容与原文有关内容认真、仔细地比较、对照,不符合原文意思的,就是错误项,反之则为正确项。那么,要比对哪些内容呢?

 1.比对词语

 命题者在设置选项时对原句作了改装、重组,即主要采取了“删”(删除原文的状语、定语、补语,改变原意)、“漏”(只强调问题的一个方面,有意漏掉重要信息,断章取义)、“改”(改换词语,曲解文意)、“凑”(胡乱拼凑、东拉西扯、无中生有、随意组合信息)等方式设误。因此,比对的第一层是词语比对,看看选项在对原句改造过程中,删去了哪些词,改了哪些词,添了哪些词,它们是否与原文意思一致。一般而言,选项中的下面这些词语最值得我们优先比对:

 ①指代词(如“它”“其”等),比对它是否有偷换概念之嫌。

 示例:(2013·安徽卷第1题D项)在科学本身的领域里,科学家运用的不表达愿望、善恶等感情的概念,是现代西方思想所特有的。

 原句:它为建立它的贯彻一致的体系所用到的概念是不表达什么感情的。……附带地说,这个特点是慢慢发展起来的,而且是现代西方思想所特有的。

 比对:“这个特点”指的是“它为建立它的贯彻一致的体系所用到的概念是不表达什么感情的”,而不是指“概念”,选项犯了偷换概念的错误。

 ②范围词(如“都”“所有”“人人”等),看它是否有任意扩大或缩小外延现象。

 示例:(2012·安徽卷第1题C项)家族伦理关系的调节构成了传统社会生活的全部内容。

 原句:一方面使得家族伦理关系的调节成为社会生活的基本课题。

 比对:该项将“基本课题”变换为“全部内容”,所指范围明显扩大了。

 ③程度词、时间词(如“或许”“大概”“必定”“可能”“似乎”“已经”“将来”等),看它是否混淆偶然与必然、已然与未然,说法绝对等。

 示例a:(2013·安徽卷第1题A项)在科学本身的领域里,科学家构建严谨完整的科学体系所用到的概念是不充分表达个人感情的。

 原句:它为建立它的贯彻一致的体系所用到的概念是不表达什么感情的。

 比对:原句是“不表达”,选项是“不充分表达”,程度显然是不同的。

 示例b:(2012·江西卷第7题C项)利用磁共振进行的研究已经证实:拥有联觉能力的人,除了看到数字和字母时,大脑中与形状处理相关的皮层区域会被激活外,与颜色认知相关的V4区域也同时被激活。

 原句:利用磁共振进行的研究似乎可以证实以下的假设:对于正常人来说,当看到数字和字母时,大脑中与形状处理相关的皮层区域就会被激活。但如果是一位拥有联觉能力的人,除了上述区域外,与颜色认知相关的V4区域也同时被激活。

 比对:原句中的“似乎”变成了选项中的“已经”,性质变了,或然变成了已然。
 
 

 2.比对关系 (句间、分句间的逻辑关系),看这种关系是否符合原文意思,是否合理。

 比对词语,重点考查的是是否读准、读懂了信息;而比对句间关系,则要求考生不只是单纯地筛选信息,更应在筛选的基础上关注信息间的联系。因此,比对分句间的逻辑关系是比对的重点内容。比对关系分两步:

 第一步,逐项审查每一个选项有几个分句(包括句子),分句与分句之间是什么关系(重点抓关联词),一般的有因果、条件、假设、目的等关系,但以因果关系居多。

 第二步,比对每一分句的意义在原文是否有依据,分句与分句之间的逻辑关系在原文中是否有依据。尤其看因果关系,是否有强加、倒置不当。

 示例①:生态文明是经济、政治和社会发展的重大问题,因此它也是一个哲学问题。

 原句:生态文明不仅是经济、政治和社会发展的重大问题,同时也是一个哲学问题。

 比对:原句是并列关系,到了选项中变成了因果关系,这叫强加因果。

 示例②:资源外延小于环境,主要分为生产资源和生活资源。只有改变获取资源的手段,才能使人与自然不再对立。

 原句:一般来说,环境比资源外延要大,但更重要的是,资源是人掠夺的对象,……不管手段如何,人与自然的关系是对立的。

 比对:原句中用的是“不管……”,选项用“只有……才能……”表述,这既改变了原句关系,更改变了结果。

 3.比对依据和结论

 比对依据和结论,看推断是否成立。

 推断题选项的表述,有的是完整的推断形式,原因结果或条件结论同时出现;有的只是一个判断句。对完整推断形式的表述,一看所述原因或条件文中是否有依据,二看所述结果(结论)文中是否有依据,三看原因或条件与结果或结论之间是否有合理的逻辑关系。对只是一个判断句的表述,一看文中是否提供了现成的结论,二看结论(既然是推断想象,“这个结论”文中往往没有提供)是否符合客观事实与逻辑事理。

 示例:“审美的环境保护”理念中“美”的构成是丰富的,它高于科学的“真”的保护,因而保护环境首先要考虑人工美的因素。

 原句:在诸多关于环境保护的理念中,“审美的环境保护”理念有积极意义。这里“美”的构成是丰富的,既有来自生态方面自然方面的美,也有文明方面的人工的美。这样,“审美的环境保护”不仅包含了以生态平衡为最高原则的科学的“真”的保护,而且高于“真”的保护。比如,城市中的湖水被严重污染了,按“真”的保护,主要在治理污染,在一定程度上恢复它的生态平衡;而按审美的保护原则,不仅要治理污染,还要进一步做一些美化,如湖岸栽花、湖中养鱼建亭等。

 二、审题、答题

 1.审题

 (1)从题干用语上明确考查重点和阅读区间

 ①题干中出现“‘对×××’的理解,正确(或不正确)的一项”用语,表明是对重要概念、句子的考查,暗示了筛选信息可能集中在某一段中。

 ②题干中出现“对文章内容的理解,正确(或不正确)的一项”用语,表明是在考查信息的筛选和整合,筛选区间不是固定的,一般分布在几段甚至全文。

 ③题干中出现“对原文思路的分析”用语,表明考查的是对全文论述思路或段内层次分析及文意概括,筛选区间是全文或一段。

 ④题干中出现“推断”词语,表明是在考查推断能力。筛选区间一般在文章后一两段,或者全文。

 (2)从题干用语“正确”或“不正确”上判断试题难度及做题方法。一般而言,要求选出“正确的一项”,题目难度大,必须综合运用比对法和排除法;要求选出“不正确的一项”,题目难度小,一定要用好比对法。

 2.答题

 答题步骤有三:读、找、比。

 ①读。通读全文,借助关键词语、句子,快速地理清文章的思路,基本抓住主要内容,为做题作准备。

 ②找。依据选项中的关键词,找准选项在原文中的对应句,确定下一步比对的内容。

 ③比(对)。比较选项和对应句,找到二者有差异的表述,符合原文意思的是正确选项,反之是错误选项。
 
 
 
 
 本文来源|网络,转载请注明出处,三好网教育头条尊重原创文章,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目