Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 初中家长 > 有关国庆节的诗句有哪些?2018年十一国庆节诗句古诗集锦

有关国庆节的诗句有哪些?2018年十一国庆节诗句古诗集锦

初中家长 09-17 浏览量: 分享:

     每年的10月1日是祖国母亲的生日!关于国庆节诗句和古诗同学们知道都有哪些吗?下面三好网初中家教班老师特为大家整理了2018年国庆节诗句和古诗集锦,跟着三好网老师一起学习一下吧!


 
 
 关于国庆节的古诗诗句

 1、白日依山尽,黄河入海流。――王之涣《登鹳雀楼》

 2、空山不见人,但闻人语响。――王维《鹿柴》

 3、会当凌绝顶,一览众山小。――杜甫《望岳》

 4、星垂平野阔,月涌大江流。―― 杜甫《旅夜抒怀》

 6、千山鸟飞绝,万径人踪灭。――柳宗元《江雪》

 7、白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。――王之涣《登鹳雀楼》

 8、汉碑看山东,唐碑看西安,宋碑看桂林。――俗语

 9、明月出天山,苍茫云海间。――李白《关山月》

 10、桂林山水甲天下。

 11、大漠孤烟直,长河落日圆。―― 王维《使至塞上》

 12、黄河落天走东海,万里写入胸怀间。―― 李白《赠裴十四》

 13、黄河远上白云间,一片孤城万仞山。―― 王之涣《凉州词》

 14、大江东去,浪淘尽,千古风流人物。――苏轼《念奴娇赤壁怀古》

 15、青山遮不住,毕竟东流去。――辛弃疾《菩萨蛮书江西造口壁》

 16、天门中断楚江开,碧水东流至此回。―― 李白《望天门山》

 17、孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。―― 李白《送孟浩然至广陵》

 18、无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。―― 杜甫《登高》

 19、不识庐山真面目,只缘身在此山中。――苏轼《题西林壁》

 20、相看两不厌,只有敬亭山。――李白《独坐敬亭山》

 21、舟行碧波上,人在画中游。――《桂林山水》

 22、山随平野尽,江入大江流。―― 李白《渡荆门送别》

 23、种豆南山下,草盛豆苗稀。――陶渊明《归园田居》

 24、君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。―― 李白《将进酒》

 【赞美国庆节的诗句】

 祖国啊,我为你自豪

 当巍峨的华表,让挺拔的身躯披上曙光,

 当雄伟的天安门,让风云迎来东升的太阳。

 历史的耳畔,传来了礼炮的隆隆回响,

 那排山倒海般的回响,是中国沧桑巨变的回响。

 一位巨人俯瞰着世界,

 洪亮的声音,全世界都听到了,

 中华人民共和国成立了!

 赞美国庆节的诗句,赞美祖国!

 当第一面五星红旗冉冉升起,

 那胜利的旗帜,在朗朗的空中迎风飘扬,

 人民扬起了头颅,全世界都看到了,

 中国人民从此站起来了!

 这历史凝聚了宏伟,尽情地涂染十月的阳光,

 这气势慷慨激昂,筑起了一座丰碑屹立在世界的东方。

 辉煌的纪元,用苍劲的大手,抒写了新中国灿烂的篇章,

 人民自豪地指点江山。

 苦难的母亲,擦去满眼的泪花,露出内心的喜悦由衷地欢畅,

 祖国豪迈地走向了繁荣富强。

 讴歌我们的历史,有盘古开天辟地的神话,迸发出生命的光芒。

 讴歌我们的历史,有四大发明的荣耀,播撒在这片荒芜的土地上。

 讴歌我们的历史,有老子孔子的圣明,几千年文明的圣火把我们照亮。
 

 【赞美国庆节的诗句】

 赞美国庆节的诗句

 祖国啊,我为你自豪

 当巍峨的华表,让挺拔的身躯披上曙光,

 当雄伟的天安门,让风云迎来东升的太阳。

 历史的耳畔,传来了礼炮的隆隆回响,

 那排山倒海般的回响,是中国沧桑巨变的回响。

 一位巨人俯瞰着世界,

 洪亮的声音,全世界都听到了,

 中华人民共和国成立了!

 赞美国庆节的诗句,赞美祖国!

 当第一面五星红旗冉冉升起,

 那胜利的旗帜,在朗朗的空中迎风飘扬,

 人民扬起了头颅,全世界都看到了,

 中国人民从此站起来了!

 这历史凝聚了宏伟,尽情地涂染十月的阳光,

 这气势慷慨激昂,筑起了一座丰碑屹立在世界的东方。

 辉煌的纪元,用苍劲的大手,抒写了新中国灿烂的篇章,

 人民自豪地指点江山。

 苦难的母亲,擦去满眼的泪花,露出内心的喜悦由衷地欢畅,

 祖国豪迈地走向了繁荣富强。

 讴歌我们的历史,有盘古开天辟地的神话,迸发出生命的光芒。

 讴歌我们的历史,有四大发明的荣耀,播撒在这片荒芜的土地上。

 讴歌我们的历史,有老子孔子的圣明,几千年文明的圣火把我们照亮。

 我骄傲,我是中国人!

 在无数蓝色的眼睛和褐色的眼睛之中,

 我有着一双宝石般的黑色眼睛。

 我骄傲,我是中国人!

 在无数白色的皮肤和黑色的皮肤之中,

 我有着大地般黄色的皮肤,

 我骄傲,我是中国人!

 我是中国人--

 黄土高原是我挺起的胸脯,

 黄河流水是我沸腾的热血;

 长城是我扬起的手臂,

 泰山是我站立的脚跟。

 我是中国人--

 我的祖先最早走出森林,

 我的祖先最早开始耕耘。

 我是指南针、印刷术的后裔,

 我是圆周率、地动仪的子孙。

 在我的民族中,

 不光有史册上万古不朽的

 孔夫子,司马迁,李自成,孙中山,

 还有那文学史上万古不朽的

 花木兰,林黛玉,孙悟空,鲁智深。

 我骄傲,我是中国人!

 我是中国人

 我那黄河一样粗犷的声音,

 不光响在联合国的大厦里,

 大声发表着中国的议论,

 也响在奥林匹克的赛场上,

 大声高喊着“中国得分”。

 当掌声把中国的旗帜送上蓝天,

 我希望我是中国人!

 我是中国人--

 我那长城一样的巨大手臂,

 不光把采油机钻杆钻进

 预言打不出石油的地心,

 也把通信卫星送上祖先们

 梦里也没有到过的白云。

 当五大洋倾听东方声音的时候,

 我骄傲,我是中国人。

 我是中国人--

 我是莫高窟壁画的传人,

 让翩翩欲飞的壁画与我们同住。

 我就是飞天,

 飞天就是我们。

 我骄傲,我是中国人!

 庆祝国庆69周年

 礼炮声声震天下,

 五星红旗似彩霞。

 光辉历程世瞩目,

 神州大地遍地花。

 改革开放扬起帆,

 祖国跃上千里马。

 今日再展战洪图,

 灿烂前景世人夸。
 
 
 
 本文来源|网络,转载请注明出处,三好网教育头条尊重原创文章,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目